Prevenció d'incendis forestals i sensibilització

Organismes

Portals

Correspon a cada administració local, elaborar el seu propi pla local de prevenció d'incendis forestals, sent obligatori per a tots els municipis amb superfície forestal.

Aquests plans es troben subordinats als plans de prevenció d'incendis forestals de demarcació.

Quins municipis han de redactar-ho?

Tal com estableix l'article 55.3 de la Llei 3/1993, les entitats locals amb terrenys forestals en el seu territori, deuran de redactar plans locals de prevenció d'incendis per als seus respectius termes municipals.

Quins municipis poden redactar un pla local reduït de prevenció d'incendis (PLRPIF)?

Mitjançant Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF), es va aprovar la figura del PLRPIF, el contingut del qual s'estableix en l'annex V de l'ordre.

Per a definir el terreny forestal, s'estarà al que establisca Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

La consulta del terreny forestal de la Comunitat Valenciana es pot realitzar a través del Visor Cartogràfic de la GVA (Forestal / Instruments de Planificació/ PATFOR / PATFOR temàtica / Incendis forestals) i descarregar la cartografia en format shape.

Què passa si el municipi està integrat en un Parc Natural?

En aquest cas cal destacar que els plans locals no completaran, ni desenvoluparan els PPIF de Parc Natural, sinó que hauran de respectar íntegrament les accions i infraestructures proposades, ajustant-les al marc de competències municipal. Si existira una zona del terme municipal que quede fóra del Parc Natural, es regirà pel que establisca el PPIF de la demarcació.

Què passa amb els plans locals de cremes?

  • Si el municipi ja compta amb el seu pla local de cremes aprovat, s'adjuntarà com a annex al pla local de prevenció.
  • Si el municipi no posseeix pla local de cremes aprovat i creu necessària la seua elaboració, es redactarà conforme al que s'estableix reglamentàriament (annex I de l'ordre).
  • Si el municipi no posseeix pla local de cremes, per no considerar-lo necessari, no aportarà cap document al pla local de prevenció.

 

Consulta l'apartat Preguntes freqüents

 

Estat actual


 

​​​​​

Any de la Resolució

Alacant

Castelló

València

2009 0 0 2
2012 0 0 1
2013 4 0 1
2014 0 0 1
2016 1 0 1
2017 4 0 1
2018 0 1 0
2020 37 9 56
2021 30 97 93
2022 26 15 45
2023 27 11 19
2024 4 2 1

 

* 24/05/2024

 

Més informació:

Enllaç a l'ORDRE 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF).

Resolució de 5 d'octubre de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018. DOGV nom. 8411, de 26.10.2018.

Clasificació de les urbanitzacions en zones de interficie urba-forestal. Estudio básico para la protección contra incendios forestales en la interfaz urbano-forestal. MAPAMA (pdf 29 Mb).