Regulació d'ús del foc

Regulació d'ús del foc

SUSPESES LES CREMES DE RESIDUS AGRÍCOLES I MARGES DE CULTIU

En terrenys forestals i en la zona d'influència forestal (ZIF: 500 m de distància al terreny forestal)

Des del 15 d'abril de 2024 i fins al 15 d'octubre de 2024, tots dos inclusivament, o fins a nova resolució.

 

El dèficit de precipitacions, les temperatures inusualment elevades i els reiterats episodis de forts vents terrals, provoquen que la vegetació es trobe molt dessecada i amb un baix contingut d'humitat, la qual cosa facilita les ignicions i la propagació del foc. Esta situació pot veure's agreujada, ja que no hi ha previsió de canvis per als pròxims dies. 

Donades les especials condicions de risc d'incendis forestals i amb la fi d'aconseguir una eficaç prevenció de la iniciació, s'àmplia el termini en el qual no podrà autoritzar-se de manera expressa o mitjançant declaració responsable la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la Zona d'Influència Forestal. 

Per la següent RESOLUCIÓ de 15 d'abril de 2024, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d'eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc, queden en suspés totes les accions o activitats arreplegades en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives o declaracions responsables per a la crema de marges de cultiu o de residus agrícoles o forestals en terrenys forestals, en els confrontants o en la Zona d'Influència Forestal i que contradiguen el que s'establix en esta resolució.

Queden expressament exceptuats d'esta resolució l'eliminació de residus vegetals procedents de restolls i palla d'arròs, en superfícies de cultiu situades en l'entorn  de l’Albufera de València i situades en la Zona d'Influència Forestal, que es regularan d'acord amb l'indicat en l'article 1.2, lletra c), de l'annex VIII, del Decret 91/2023.

Consulta si la teua parcel·la es troba en la Zona d'Influència Forestal


En el següent enllaç pot consultar si la seua parcel·la està dins de la Zona d'Influència Forestal de 500 (ZIF):

https://prevencionincendiosgva.es/consultazif500

Només fa falta introduir les dades de la parcel·la (municipi, número de polígon i número de parcel·la) o la referència cadastral.

També es pot accedir a través de la pàgina principal del SIGIF  (no és necessari contrasenya) i punxar en el botó "Consulta ZIF".