Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

 

 • Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat Valenciana.

DOGV nom.2168, de 21.12.1993

 • Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 2423, de 09.01.1995

 • Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat.

DOCV nom. 4026 de 21.06.2001

 • Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències.

DOGV nom. 6.405, de 25.11.2010

 • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 7500, de 08.04.2015

 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de Residus i Sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana. 

DOGV nom. 9482 de 01.12.2022

_______________________________________________________________________________________________________________________

 • DECRET LLEI 1/2023, de 13 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, per a la creació del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal. [2023/346]

DOGV nom. 9512 de 16.01.2023

____________________________________________________________________________________________________________________

 • Decret 12/1987, de 2 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulta i ordena l'activitat apícola en la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 530, de 19.02.1987

 • Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana.

DOCV. nom. 3.400, de 24.12.1998

 • Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom. 6290, de 16.06.2010

 • Decret 150/2010 de 24 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, Forestal de la Comunitat Valenciana, i s'aprova la Instrucció Tècnica ITMVLAT per al tractament de la vegetació en la zona de protecció de les línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus al seu pas per terrenys forestals.

DOCV. nom. 6351, de 29.09.2010

 • Decret 158/2015, de 18 de septembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

DOCV nom. 7620 de 22.09.2015

 • Correcció d'errors del Decret 158/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

         DOCV nom. 7648 de 02.11.2015

 • Decret 21/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

DOGV nom. 8493 de 25.02.2019

 • Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.

DOGV nom. 9015 de 08.02.2021

 • DECRET 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

DOGV nom. 9634 de 07.07.2023

 • CORRECCIÓ d’errades del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana [2023/13078].

         DOGV nom. 9755 de 29.12.2023

 • DECRET 134/2023, de 10 d’ agost, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia i Interior.

DOGV nom. 9661 de 14.08.2023

________________________________________________________________________________________________________________________

 • Ordre de 2 de març de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regulen mesures extraordinàries per a la prevenció d'incendis forestals durant el període de Setmana Santa i Pasqua.

DOCV nom. 4.959, de 04.03.2005

 • Ordre 1/2011, de 21 de gener, de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es regula la composició i funcionament de la Comissió d'Experts prevista en el Decret 97/2010, d'11 de juny, del Consell, pel qual es regula l'exercici del dret d'accés a la informació ambiental i de participació en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana.

DOCV nom.6446, de 26.01.2011

 • Ordre 21/2016, de 2 de agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals.

DOGV nom. 7844, de 04.08.2016

 • Orde 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) .

DOGV núm.8181, de 30.11.2017

 • Ordre 14/2021, de 8 de setembre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2021 a 2023 destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) aprovats.

DOGV nom 9175, de 16.09.2021

 • Ordre 21/2021, de 21 d'octubre, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a ajuntaments de la Comunitat Valenciana en els exercicis 2021 a 2023 destinades a promoure alternatives a les cremes com a mètode d'eliminació de restes agrícoles. (2021/10750)

DOGV nom. 9207 de 03.11.2021

 • ORDRE 9/2022, de 21 de juny, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes per al control de vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana. [2022/5894].

DOGV nom. 9369 de 27.06.2022

_________________________________________________________________________________________________________________________

 • Resolució de 30 de juliol de 2008, del director general de Relacions amb Les Corts i Secretariat del Consell, de la Conselleria de Presidència, s'aprova el Conveni de col·laboració en matèria de prevenció i lluita contra els incendis forestals, entre la Generalitat, a través de les Conselleries de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i de Governació i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF).

DOCV nom. 5.824, de 08.08.2008

 • Resolució de 10 de març de 2014, de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències, sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

DOCV nom. 7.242, de 27.03.2014

 • Resolució de 28 de gener de 2016, de la directora Territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc en la província de València.

DOCV nom. 7721, de 16.02.2016

 • Resolució de 5 d'agost de 2016, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2016.

DOGV nom. 7846 de 08.08.2016

 • Extracte de la Resolució de 5 d'agost de 2016, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental en prevenció d'incendis forestals per a 2016.

DOGV nom. 7846 de 08.08.2016

 • Resolució de 18 de novembre de 2016, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de Voluntariat Ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2016.

DOGV nom. 7924 de 24.11.206

 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 18 de novembre de 2016, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de Voluntariat Ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2016.

DOGV núm. 7951 de 04.01.2017

 • Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

DOGV nom 8015 de 05.04.2017

 • Extracte de la Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

DOGV nom 8015, de 05.04.2017

 • Resolució de 12 de maig de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.

DOGV nom. 8040, de 16.05.2017

 • Resolució de 3 d'agost de 2017, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de Voluntariat Ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

DOGV nom. 8102 de 09.08.2017

 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 3 d'agost de 2017, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de Voluntariat Ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

DOGV nom. 8155 de 24.10.2017

 • Resolució de 26 de gener de 2018, de la Directora General de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període de cremes.

DOGV núm. 8224, de 31.01.2018

 • Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l'exercici 2018 destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.

DOGV nom 8237, de 19.02.2018

 • Extracte de la Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes, per a l'exercici 2018, destines per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals.

DOGV nom. 8237 de 19.02.2018

 • Resolució de 21 de febrer de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2018.

DOGV nom. 8247 de 05.03.2018

 • Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2018.

DOGV nom. 8247 de 05.03.2018

 • RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2018.

DOGV nom. 8342 de 19.07.2018

 • Resolució de 5 d'octubre de 2018, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018.

DOGV nom. 8411, de 26.10.2018

 • RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2019.

DOGV nom. 8503 de 11.03.2019

 • Extracte de la Resolució de 21 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2019.

DOGV nom. 8503 de 11.03.2019

 • RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2019, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2019.

DOGV nom. 8602 de 30.07.2019

 • RESOLUCIÓ de 15 de març de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

DOGV nom. 8763, de 16.03.2020

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seua disposició addicional tercera disposa que se suspenen termes i s'interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les Entitats del Sector Públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el present Reial decret, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest.

 

 • Resolució de 16 de març de 2020, de la directora territorial d'Alacant, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província d'Alacant i deixar sense efecte la Resolució de 28 de gener de 2016, del director territorial d'Alacant, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Alacant.

DOGV nom. 8789 de 15.04.2020

 • Resolució de 18 de març de 2020, del director territorial de Castelló, per la qual es resol delegar en els agents mediambientals l'autorització d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització prèvia d'accions o activitats de l'ús del foc a la província de Castelló.

DOGV nom. 8789 de 15.04.2020

 • Resolución de 10 d'abril de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre la modificació del període de cremes motivat per l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

DOGV nom. 8789, de 15.04.2020

 • RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'activitats forestals per a l'exercici 2020.

DOGV nom. 8825 de 02.06.2020

 • Extracte de la Resolució de 26 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2020.

DOGV nom. 8825 de 02.06.2020

 • RESOLUCIÓ de 24 de setembre de 2020, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades al voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2020.

DOGV nom. 8916 de 30.09.2020

 • Resolució de 3 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021.

DOGV nom. 9040, de 12.03.2021

(Ordre 21/2016, de 2 de agost, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals.DOGV nom. 7844, de 04.08.2016)

 • Extracte de la resolució de 3 de març de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021.

DOGV núm. 9040 de 12.03.2021

 • RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2021, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2021. [2021/6843]

DOGV nom. 9111, de 21.06.2021

 • Resolució de 14 de setembre de 2021, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre modificació del període i horari de cremes per a la palla de l'arròs durant 2021. [2021/9346]

DOGV nom 9185, de 30.09.2021

 • Resolució de 22 de setembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvenciones destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) per a l'exercici 2021. [2021/9714]

DOGV nom 9185, de 30.09.2021

 • Extracte de la Resolució de 22 de setembre de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) per a l'exercici 2021. [2021/9756]

DOGV nom 9185, de 30.09.2021

 • RESOLUCIÓ de 19 de novembre de 2021, del director general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d'ajudes destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis (PLPIF) per a l'exercici 2021. [2021/11880].

DOGV nom 9224 de 26.11.2021

 

 • RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2022.

DOGV nom 9297 de 14.03.2022

 • Extracte de la Resolució de 8 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2022.

DOGV nom 9297 de 14.03.2022

 • RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) per a l'exercici 2022.

DOGV nom 9297 de 14.03.2022

 • Extracte de la Resolució de 8 de març de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades a l'execució de plans locals de prevenció d'incendis forestals.

DOGV 9297 de 14.03.2022

 • RESOLUCIÓ d'11 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades a promoure alternatives a les cremes com a mètode d'eliminació de restes agrícoles per a l'exercici 2022.

DOGV nom 9322 de 21.04.2022

 • Extracte de la Resolució de 11 d'abril de 2022, de la consellera d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades a promoure alternatives a les cremes com a mètode d'eliminació de restes agrícoles per a l'exercici 2022.

DOGV nom 9322 de 21.04.2022

 • RESOLUCIÓ de 27 de setembre de 2022, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades a promoure alternatives a les cremes com a mètode d’eliminació de restes agrícoles (ALTPIF) per a l’exercici 2022. [2022/8814].

DOGV nom 9439 de 30.09.2022

 • RESOLUCIÓ de 23 d’agost de 2022, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2022. [2022/7851].

DOGV nom 9414 de 29.08.2022

 • Extracte de la Resolució de 23 d’agost de 2022, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica per la qual es convoquen les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2022. [2022/7830].

DOGV nom 9414 de 29.08.2022

 • RESOLUCIÓ de 7 d’octubre de 2022, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades a l’execució de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) per a l’exercici 2022. [2022/9184].

DOGV nom 9448 de 13.10.2022

 • RESOLUCIÓ 612/X, del Ple de les Corts Valencianes, sobre la validació del Decret llei 1/2023, de 13 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, per a la creació del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal (RE número 67807), aprovada en la sessió del 26 de gener de 2023. [2023/1042]

DOGV nom 9531 de 10.02.2023

 • RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’aproven les instruccions per a l’ús del foc en l’eliminació de residus agrícoles i forestals. [2023/1609].

DOGV nom 9540 de 23.02.2023

 • RESOLUCIÓ provisional de 24 de febrer de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de concessió directa de subvenció, als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals aprovat per a l’execució del Fons Estratègic Municipal de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal durant l’any 2023. [2023/2084].

DOGV nom 9544 de 01.03.2023

 • RESOLUCIÓ de 22 de març de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2023. [2023/3169]

DOGV nom 9564 de 29.03.2023

 • RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2023, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d’ajudes destinades a la realització d’activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2023. [2023/7707]

DOGV nom 9637 de 12.07.2023

 • RESOLUCIÓ de 4 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les subvencions destinades al control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2023. [2023/3808]

DOGV nom 9572 de 12.04.2023

 • RESOLUCIÓ d’11 d’agost de 2023, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es resol la convocatòria d’ajudes destinades al control de la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques lligades a la prevenció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana (PASTPIF) en l’exercici 2023. [2023/8913].

DOGV nom 9662 de 16.08.2023

 • RESOLUCIÓ de 27 d’abril de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es deixa sense efecte la Resolució de data 28 de març de 2023, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles i forestals mitjançant ús del foc. [2023/4667].

DOGV nom 9585 de 28.04.2023

 • RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de concessió directa de subvenció, als ajuntaments de la comunitat valenciana amb el pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2023. [2023/5387].

DOGV nom 9597 de 17.05.2023

 • RESOLUCIÓ de 30 de maig de 2023, de la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s’amplia de manera excepcional el període de crema de residus vegetals generats en tasques agrícoles mitjançant ús del foc. [2023/6081].

DOGV nom 9607 de 31.05.2023

 • RESOLUCIÓ de 9 d’agost de 2023, de la Conselleria de Justícia i Interior i de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, per la qual s’efectuen determinades restriccions, suspensió d’activitats i recomanacions, en relació amb el risc d’incendis forestals o d’accidents derivats de l’onada de calor actual a la Comunitat Valenciana i de circumstàncies concurrents, en el marc del Pla especial davant del risc d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana (PEIF). [2023/8851].

DOGV nom 9659 de 10.08.2023

 • RESOLUCIÓ de 28 de març de 2024, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2024. [2024/2816]

DOGV nom 9821 de 04.04.2024

 • Extracte de la Resolució de 28 de març de 2024, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d’incendis forestals per a l’exercici 2024. [2024/2802]

DOGV nom 9821 de 04.04.2024

 • RESOLUCIÓ de 10 d’abril de 2024, de la consellera de Justícia i Interior, de concessió, amb caràcter provisional, d’una subvenció directa als ajuntaments de la Comunitat Valenciana amb el Pla local de prevenció d’incendis forestals aprovat per a l’execució del Fons estratègic municipal de prevenció d’incendis i gestió forestal durant l’any 2024. [2024/3101]

DOGV nom 9829 de 16.04.2024

 • RESOLUCIÓ de 15 d’abril de 2024, del director general de Prevenció d’Incendis Forestals, per la qual es modifica el període de crema de marges de cultiu o d’eliminació de residus agrícoles o forestals mitjançant ús del foc [2024/3241]

DOGV nom 9828 de 15.04.2024