Nacional

Nacional

 • Llei Orgànica10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

BOE nom, 281, de 24.11.1995

 • Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

BOE nom. 280, de 22.11.2003

 • Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el permís y la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.

BOE nom. 172, de 20.07.2005

 • Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a informació, participació pública i accés a la justícia en matèria de Medi ambient.

BOE nom. 171, de 19.07.2006

 • Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat.

BOE nom. 247, de 15.10.2015

_________________________________________________________________________________________________________

 • Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador.

BOE nom. 25, de 29.01.2002

 • Reial Decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s'establixen normes d'ordenació de les explotacions apícoles.

BOE nom. 62, de 13.03.2002

 • Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenrotllament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

BOE nom. 306, de 23.12.2003

 • Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.

BOE nom. 303, de 17.12.2004

 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació.

BOE nom. 74, de 28.03.2006

 • Reial Decret 661/2007, de 25 de maig, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica en règim especial.

BOE nom. 126, de 26.05.2007

 • Reial Decreto 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

BOE nom. 68, de 19.03.2008

 • Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Viària.

BOE nom. 63, de 14.03.1990

_________________________________________________________________________________________________________

 • Resolució de la Direcció de l'ICONA per la qual s'aproven els plecs especials de condicions tecnicofacultatives per a la regulació dels aprofitaments per a fusta i de suro en les muntanyes a càrrec de l'ICONA.

BOE nom. 199, de 20.08.1975

 • Plec general de condicions tècnic-facultatives per a regultar l'execució de gaudis en muntanyes a càrrec de l'ICONA.

BOE nom. 200, de 21.08.1975