Organismes

Portals

Models de combustible

Models de combustible

 

Clau fotogràfica de Models de Combustible

Cartografia de Models de Combustible (ICV)

 

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori té, entre altres competències, la gestió del territori forestal de la Comunitat Valenciana així com la prevenció d'una de les seues principals amenaces, els incendis forestals.

En l'escenari de canvi climàtic en el qual ens trobem, la prevenció dels grans incendis forestals resulta de vital importància. Per a això, és necessari conéixer la realitat socioeconòmica del món rural i forestal, els processos naturals i més concretament les característiques estructurals del propi territori forestal.

La propagació d'un incendi és el procés en el qual el foc s'estén des d'un focus inicial, per mitjà de la transmissió de la calor que s'emet en la combustió, als combustibles pròxims que en calfar-se poden igualment cremar, i així successivament fins a l'extinció. Aquesta propagació dependrà de les condicions meteorològiques (vent i temperatura, principalment), de la topografia del lloc on es produïsca (pendent, exposició, etc.) i de la vegetació present en el territori, anomenada combustible (distribució espacial, continuïtat horitzontal o vertical i la càrrega).

Per tant, per a poder prendre decisions en la prevenció de grans incendis forestals, és necessari anticipar-se, i ser capaços de predir el comportament i propagació d'un incendi forestal. Per a això s'utilitzen eines informàtiques capaces de modelitzar el comportament del foc, que es nodreixen de les dades de meteorològica, topografia i vegetació de la zona sobre la qual es realitza la simulació. Aquestes eines també poden utilitzar-se durant el desenvolupament d'un incendi, en fase d'anàlisi "in situ", per a predir comportament, avaluar i anticipar operacions d'extinció, augmentant l'eficàcia i eficiència dels recursos disponibles, per la qual cosa és fonamental per a la presa de decisions.

Els models de combustible forestal són estructures de la vegetació tipus a les quals se'ls pressuposen un comportament enfront del foc conegut, permeten predir el comportament del foc definint, entre altres paràmetres, la velocitat de propagació i la longitud de flama.

Els models es classifiquen en grans grups (pastures, matolls, matolls davall d'arbratge, restes, etc.), i se subdivideixen en classes amb característiques concretes.

 

 

Models de combustible forestal de la Comunitat Valenciana

 

GR2.- Pasturatge de menys d'1 metre d'altura

GR7.-  Zones humides i marjals

SH4.-  Matoll

SH9.-  Regenerat

TU2.-  Matoll davall d'arbratge

SB3.- Restes

En la Comunitat Valenciana, igual que en la resta del territori nacional, s'ha utilitzat des de 1987 la classificació de models de combustibles de Rothermel, adaptada per ICONA1,2, la qual consta de 13 models. Aquesta classificació es va traslladar a la cartografia de models de combustibles del Pla d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), de 2011, mitjançant l'encreuament de diferents cartografies vectorials realitzades en gabinet.

L'any 2011, el Consorci Provincial de Bombers de la Província de València juntament amb la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Emergències de la conselleria de Gobernació de la Generalitat, competent en aquell moment en extinció d'incendis forestals, van realitzar una nova cartografia pròpia de models de combustibles per a la província de València. Aquesta cartografia ja està basada en la nova classificació que utilitza actualment el Servei Forestal del Departament d'Agricultura dels Estats Units i coneguda com la Classificació de Models de Combustibles de Scott i Burgan3 que contempla 40 models i abasta la variabilitat necessària per a representar el nostre divers paisatge.

Finalment, en 2018, la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals va decidir apostar per la modernització i l'actualització de la cartografia dels models de combustibles forestals de la Comunitat Valenciana, aprofitant les noves tecnologies disponibles, recollint la variabilitat de les estructures de vegetació presents en tot el nostre territori, augmentant la seua precisió i detall.

Comparació

Aquesta cartografia compleix els objectius d'estar disponible per a tota la Comunitat Valenciana de manera contínua, identifica els models de combustible existents en el nostre territori (forestal, urbà i agrícola) i utilitza noves tecnologies, concretament la teledetecció mitjançant imatges de satèl·lit i el LIDAR (sensors làser, en aquest cas aerotransportats), que són fonts d'informació lliures, gratuïtes i accessibles, que han permés un equilibri entre la precisió i els recursos econòmics disponibles.

 

Tecnologia satel·litària

Tecnologia LIDAR

 

El resultat final ha sigut el Mapa de Models de Combustibles de la Comunitat València d'alta resolució (10x10m2) així com el desenvolupament d'una metodologia que permetrà la seua actualització periòdica, deguda a la pròpia evolució de la vegetació natural (combustible) i a la incorporació de nova informació de partida com pot ser noves imatges satel·litàries, nova cobertura LIDAR, etc.

En el mapa s'han aconseguit representar 18 models de combustible, dels quals 14 són combustibles forestals i per tant inflamables i 4 d'ells no inflamables, que es corresponen amb zones urbanes, agrícoles, aigua i sòl nu.

En conclusió, aquesta nova informació del territori suposarà un recurs molt valuós tant per a la millora en la presa de decisions per a la prevenció d'incendis forestals com per a la pròpia gestió forestal, peça clau i complementària a la prevenció d'incendis forestals.

 

Mapa de Models de combustible de la Comunitat Valenciana

 

 

1ANDERSON, H.E.,1982. Aids to determining fuel models for estimating fire behavoir. United States Department of Agricultura, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, General Technical Report INT-122.

2ICONA, 1987. Clave Fotográfica para la identificación de modelos de combustible. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  Instituto para la Conservación de la Naturaleza, Madrid.

3 SCOTT, J. Y BURGAN, R. (2005). Standard Fire Behavior Fuel Models: A Comprehensive Set for Use with Rothermel's Surface Fire Spread Model. United States Department of Agricultura, Forest Service, Rocky Mountain Research Station, General Report RMRS-GTR-153.