Organismes

Portals

Informes post-incendi

Informes post-incendi

QUÈ SÓN ELS INFORMES POST-INCENDI?

Disposar d'un document que resumisca l'anàlisi de l'evolució dels grans incendis, entenem que és b

àsic per a qualsevol plantejament en el model de prevenció d'incendis forestals, saber perquè el foc es va comportar de tal o com manera en funció de la meteorologia existent en la zona, l'orografia, vegetació i la pròpia actuació en l'incendi dels recursos, és fonamental per a planificar infr

aestructures, i actuacions sobre la vegetació.

Si a més s'utilitza per a conèixer el grau de severitat de l'incendi sobre la vegetació 

es pot contribuir a entendre el que pot passar després de l'incendi.

Per tal motiu la Unitat Tècnica 902 dependent del Servei de Prevenció d'Incendis Forestals, elabora informes dels incendis més rellevants ocorreguts en el territori de la Comunitat Valenciana des de l'any 2012.

Aquest tipus d'informes post-incendi se centren fonamentalment en l'anàlisi del comportament del foc i la reconstrucció de l'evolució de l'incendi en les seues diferents fases, en conjunció amb l'anàlisi de factors com la meteorologia, l'orografia, etc., i la seua influència en aquesta evolució.

L'estructura d'aquests informes està conformada per una sèrie de fitxes temàtiques en les quals s'analitzen paràmetres com la topografia del terreny, els models de combustible, les infraestructures de defensa existents, els incendis històrics en la zona, la meteorologia prèvia a l'inici de l'incendi, la meteorologia existent durant l'evolució del mateix, així com les diferents fases de la propagació.

 

A més, a partir de l'any 2016, aquests informes incorporen també informació sobre la humitat del combustible viu existent en l'àrea de l'incendi, i una cartografia temàtica de severitat (grau de dany causat per l'incendi), calculada mitjançant tècniques de teledetecció i revisada amb treballs de camp.

 

Informes post incendi disponibles:

 

Año 2023

Año 2022

Año 2021

Any 2020

Any 2019

Any 2018

Any 2017

Any 2016

Any 2015

Any 2014

 

Periode 2012-2013