Organismes

Portals

Processos electorals

Disposicions generals
Constitució Espanyola 
(BOE núm. 311, de 29.12.1978)

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (BOE núm. 147, de 20.06.1985)

Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les distintes modalitats de referéndum (BOE núm. 20, de 23.01.1980)

Reial Decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals (BOE núm. 92, de 17.04.1999)

 

Dret de sufragi
Reial Decret 422/2011, de 25 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a la participació de les persones amb discapacitat en la vida política i en els processos electorals (BOE núm. 76, de 30.03.2011)
 

Reial Decret 1621/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula un procediment de votació per als ciutadans espanyols que es troben temporalment a l'estranger (BOE núm. 299, de 14.12.2007)

Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre, pel qual es regula  un procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi (BOE núm. 294, de 08.12.2007)
Ordre INT/3817/2007, de 21 de desembre, per la qual es desenvolupa el procediment de vot accessible que facilita a les persones amb discapacitat visual l'exercici del dret de sufragi, regulat en el Reial Decret 1612/2007, de 7 de desembre (BOE núm. 310, de 27.12.2007)
Ordre 116/1999, de 30 d'abril, per la qual es regula l'exercici de dret al vot en els processos electorals de les Forces Armades embarcades o en situacions excepcionals vinculades amb la defensa nacional (BOE núm. 106, de 04.05.1999)

Reial Decret 435/1992, de 30 d'abril, sobre comunicació al Registre Central de Penats i Rebels i a l'Oficina del Cens Electoral de les condemnes que porten aparellada privació del dret de sufragi (BOE núm. 111, de 08.05.1992)

 

Partits polítics
Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics (BOE núm. 160, de 05.07.2007)

Llei Orgànica 6/2002, de 27 de juny, de partits polítics (BOE núm. 154, de 28.06.2002)

 

Protecció de dades personals
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6.12.2018)

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (BOE núm. 71, de 23.03.2007)

Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 74, de 15.07.1982)

Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell (DOGV núm. 138, de 30.12.1983)

Llei 1/1987, de 31 de març, de la Generalitat, Electoral Valenciana (DOGV núm. 561, de 06.04.1987)

Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes (DOGV núm. 4474, de 04.04.2003)
 

Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm, 9323 de 22/04/2022)
 

LLei 4/2023, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Participació Ciutadana i Foment de l'associacionisme de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9579 de 20/04/2023)


Decret 99/2020, de 7 d'agost, del Consell, de nomenament de membre de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8877, de 08.08.2020)

Decret 22/2020, de 21 de febrer, del Consell, de nomenament de membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8746, de 22.02.2020)

Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen las condicions dels locals  i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a Les Corts (DOGV núm. 6379, de 19.10.2010)
Ordre 6/2022, de 4 d'octubre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de modificació dels annexos del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a Les Corts (DOGV núm. 9452, de 19.10.2022)
Ordre 3/2023, de 27 de març, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de modificació dels annexos del Decreto 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen las condicions dels locals  i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a Les Corts (DOGV núm. 9565, de 30.03.2023)


Decret 85/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual es crea Comissió Interdepartamental per a la Coordinació,  Suport i Seguiment del Procés Electoral a Les Corts (DOGV núm. 6269, de 18.05.2010)
Decret 2/2023, de 23 de gener, del Consell, pel qual es modifica el Decret 85/2010, de 14 de maig, del Consell, pel qual es crea Comissió Interdepartamental per a la Coordinació,  Suport i Seguiment del Procés Electoral a Les Corts (DOGV núm. 9518, de 24.01.2023)
 

Decret 54/2023, de 14 d'abril, del Consell, de nomenament de membres de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana (DOGV núm, 9575 de 15/04/2023)

Decret 57/2023, de 14 d'abril, del Consell, de regulació del règim de dietes, gratificacions i indemnitazacions, en relació amb el desenvolupament dels processos electorals autonòmics. (DOGV núm. 9575 de 15/04/2023)
 

Reglament de les Corts

 

Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (BOE núm. 147, de 20.06.1985)

Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6296, de 24.06.2010)

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en la seua redacció operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (BOE núm. 80, de 03.04.1985)

Decret 38/2023, de 24 de març, del Consell, de regulació de les característiques de les paperetes, sobres i la resta de material electoral a utilitzar en les eleccions a las entitats locals menors (DOGV núm. 9565, de 30.03.2023)

Decret 15/2011, de 18 de febrer, del Consell, pel qual es regula el Registre d'Entitats Locals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6465, de 22.02.2011)