Organismes

Portals

Assistència jurídica gratuïta

Assistència jurídica gratuïta

En desenvolupament de l'article 119 de la Constitució Espanyola, l'Assistència Jurídica Gratuïta és un tràmit per mitjà del qual es reconeix, als qui acrediten mancar de recursos econòmics suficients, una sèrie de prestacions consistents principalment en la dispensa del pagament d'honoraris d'Advocat i Procurador, de les despeses derivades de peritatges, fiances, taxes judicials, etc.

  • Legislació estatal

Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 11, de 12.01.1996)

Reial Decret 141/2021, de 9 de marçpel qual s'aprova el Reglament de assistència jurídica gratuïta (BOE núm. 59, de 10.03.2021)  (Els articles 17; 21; apartats 1, 3 i 4 de l' article 33; 39; 40 i 41 són d'aplicació en la Comunitat Valenciana)
 

  • Legislació autonòmica

Decret 175/2021, de 29 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament de assistència jurídica gratuïta (DOGV 9210, de 08.11.2021)

Resolució, de 15 de maig de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es revisen i actualitzen les quanties dels mòduls i les bases de compensació econòmica dels annexos II i III del Decret 175/2021 de 29 d'octubre