Fundacions

Fundacions

L' article 34 de la Constitució reconeix el dret de fundació per a fins d' interès general, d' acord amb la llei.

En virtut de l'article 49.23 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana la Generalitat té competència exclusiva en matèria de fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l’àmbit principal d’actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

El capítol II del Títol II del Codi Civil versa sobre les persones jurídiques. L'article 41 del mateix fa referència a la fixació del domicili.
 


Normativa vigent en matèria de fundacions no pertanyents al sector públic de la Generalitat:

Legislació estatal
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (BOE núm.  310, de 27.12.2002) 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE núm. 307, de 24.12.2002)

Règim comptable
Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel qual s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d'actuació de les entitats sense finalitats lucratives (BOE 283, de 24.11.2011)

Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat (BOE núm. 278, de 20.11.2007)

Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'aprova el pla de comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives (BOE núm. 85, de 09.04.2013)

Resolució de 26 de març de 2013, de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s'aprova el Plan de Contabilitat de les entitats sense finalitats lucratives (BOE núm. 86, de 10.04.2013)


Legislació autonòmica
Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3391, d'11.12.1998)

Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 98/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5803, de 10.07.2008)

Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6534, de 02.06.2011). 

Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015).