Organismes

Portals

Funcions de la Secretaria Autonòmica de Justícia

Funcions de la Secretaria Autonòmica de Justícia

La Secretaria Autonòmica de Justícia, Interior i Administració Pública, sota la dependència de la persona titular de la Conselleria, i de conformitat amb allò que disposa l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, dirigeix i coordina els centres directius i les unitats administratives integrades en aquests últims, que s'adscriuen sota la seua dependència.

Assumeix les competències que li atribueix l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servei de l'Administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, víctimes del delicte, col•legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació, reformes democràtiques, consultes populars i electorals, relacions amb la professió titulada de gestor administratiu als efectes d'exercir les funcions traspassades a la Generalitat per l'Administració General de l'Estat a través del Reial Decret 981/2013, de 13 de desembre, i funció pública.

Li correspon impulsar i coordinar la consecució dels programes i l'execució dels projectes que exercisquen els centres directius que estiguen sota la seua dependència, controlant i supervisant el compliment dels objectius.

Li correspon, així mateix, resoldre els recursos que s'interposen contra les resolucions dels centres directius que estiguen sota la seua dependència i els actes dels quals no esgoten la via administrativa.