Assistència Jurídica Gratuïta

Assistència Jurídica Gratuïta

La Constitució espanyola dissenya un marc regulador del dret a la tutela judicial establit en l'article 24, assegurant que la justícia serà gratuïta quan ho establisca la llei i, en tot cas, respecte als qui acrediten insuficiència de recursos per a litigar.

La Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta, en desenvolupament de l'article 119 de la Constitució, regula el sistema de justícia gratuïta i atorga als ciutadans més desafavorits que necessiten accedir a la justícia, una protecció específica en afavorir l'accés a la tutela judicial efectiva i veure realitzades les seues pretensions o defensats els seus drets.

A la Comunitat Valenciana, la normativa estatal d'obligat compliment es desenvolupà pel Decret 175/2021, de 29 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament d'assistència jurídica gratuïta.

Les citades normes regulen el contingut i abast del dret a l'assistència jurídica gratuïta, i configuren les comissions d'assistència jurídica gratuïta com a òrgans col·legiats formalment responsables de la decisió final de reconeixement de tal dret, el suport administratiu del qual i suport tècnic necessari per al seu funcionament, serà prestat per l'administració corresponent amb competències en matèria de justícia.

En el procediment per al reconeixement del dret a l'assistència jurídica gratuïta que estableix la normativa esmentada, els col·legis professionals inicien la tramitació dels expedients, i una vegada complets (sol·licitud, informes del SOJ, documentació econòmica i resta de documentació complementària), els remeten a les respectives comissions provincials, les quals, després de l'oportuna verificació, resolen atorgant o denegant el dret a l'assistència jurídica gratuïta.