Associacions i fundacions

 • Normativa Associacions
  • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació.
  • Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
  • Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana.
  • Reial decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
  • Orde INT/1089/2014, d'11 de juny, per la qual s'aprova el model de memòria d'activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d'utilitat pública.
  • Reial decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.