Observatori de justícia gratuïta

Observatori de justícia gratuïta

L'observatori o grup de treball sobre Justícia gratuïta comptarà amb un {C}{C}{C}{C}{C}{C}nombre aproximat de cinc membres, nomenats per Resolució de la Conselleria, la funció del qual és realitzar i arreplegar propostes de les sessions del Fòrum en relació a les seues matèries. Així mateix compta amb un coordinador .

La societat actual demanda una justícia que, com a pilar de l'Estat de Dret, i com a servei públic, garantisca el dret de tots els ciutadans a accedir al sistema de Resolució de conflictes amb independència de la seua capacitat econòmica.

Tal com s'ha posat de manifest en una recent publicació del Consell de l'Advocacia Espanyola (proposta de cinc mesures als partits polítics per a millorar la Justícia), l'assistència jurídica gratuïta és un servei amb un cost realment baix però enormement valorat per la ciutadania. Es considera que la seua fortalesa és la de l'Estat de Dret, per la qual cosa millorar-la suposa incrementar el benestar social del país, i principalment el dels més desafavorits.

Però a més de la millora de l'assistència jurídica gratuïta, que passa, entre altres qüestions, per un increment de les garanties dels drets dels ciutadans immersos en els processos judicials, ha d'analitzar-se quin és el paper que exercixen i que podrien jugar altres mitjans alternatius o complementaris al de l'assistència jurídica gratuïta, com són la mediació o l'activitat pro bo.

Finalment, també pot analitzar-se l'actual marc regulador sobre assistència jurídica a immigrants.

L'Observatori sobre Justícia gratuïta, i partint de l'esmentada publicació del Consell de l'Advocacia Espanyola, els temes a desenvolupar passen fonamentalment per:

  •  Proximitat i immediatesa en la prestació del servei de justícia gratuïta en totes les instàncies (territorialitat).
  •  Dotació de mitjans personals.
  •  Requisits d'aplicabilitat de la llei i les seues modificacions.
  •  Justícia gratuïta per a col·lectius específics.

Altres possibles qüestions a abordar poden ser la Mediació i altres formes alternatives de Resolució de conflictes (ADR) en distints ordres, o l'activitat pro bo.

 

OBSERVATORI 18 DE FEBRER

 

 

PRESENTACIONS

Tema: Adaptació de la normativa autonómica a les últimes reformes legislatives en matèria de Justícia Gratuïta

 

- "Una relectura de la LAJG: de la justicia gratuita a la asistencia jurídica integral". Ricardo Juan Sánchez

Universitat de València