Qué es el MEDIAPROP?

Qué es el MEDIAPROP?

SERVEIS DE MEDIACIÓ DE PROXIMITAT

(MEDIAPROP)

Què implica la creació d'un servei MEDIAPROP?

La creació d'un servei MEDIAPROP implica:

1r) Disposar d'un espai destinat a afavorir la solució de les controvèrsies en el qual puguen dur-se a terme una o diverses de les següents actuacions:

  1. Facilitar la celebració de sessions informatives i, en el seu cas, sessions de mediació intrajudicial i extrajudicial, a sol·licitud de la ciutadania, de les persones físiques mediadores i de les entitats mediadores de la Comunitat Valenciana i, en tot cas, dels SOM

  2. Atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial.

  3. Intervenció de persona professional mediadora en la realització de procediments de mediació extrajudicial que inclouen les sessions informatives. Així com, a sol·licitud dels SOM, les sessions informatives dels procediments derivats a mediació intrajudicial.

2n) Dur a terme activitats de difusió dels serveis de mediació prestats en l'espai MEDIAPROP, dirigides a la ciutadania, associacions de consumidors i usuaris, mestresses de casa, entitats mediadores, jutjats de pau, CERMI, etc.

Les mancomunitats de municipis a més de l'anterior, elaboraran un pla d'actuació que continga les funcions de coordinació, dinamització, integració i foment de la mediació entre tots aquells municipis que les integren.

En aquestes activitats s'entén inclosa la de situar en l'espai destinat a MEDIAPROP la senyalística facilitada per la Direcció General de Justícia.

 

Qui pot sol·licitar la subvenció per a la creació d'un servei MEDIAPROP?

En el 2023 poden sol·licitar la subvenció els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que compten amb una xifra oficial de població superior a 7.000 habitants i amb jutjats de pau assistits per personal funcionari dels cossos al servei de l'Administració de Justícia, els municipis capçalera de partit judicial, així com les mancomunitats dels Ports , Marina Alta (MACMA) i Terra del Vi, inclosos en la relació de beneficiaris de l'annex de la línia nominativa S8901000, denominada “Subvenció a Ajuntaments i Mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana pels Serveis de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP)" de la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2023.

 

Quines despeses suportades per les entitats locals són subvencionables per la Generalitat?

La Generalitat subvencionarà les següents despeses derivades de la realització de les actuacions de mediació i del funcionament dels espais destinats a MEDIAPROP, que s'hagen realitzat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2023:

a) Arrendament d'edificis, així com de maquinària, mobiliari, equips d'informació i d'un altre immobilitzat material que resulte necessari per a dur a terme en els espais MEDIAPROP les actuacions de mediació contingudes en el resolc segon, inclosos els mitjans de suport a la comunicació oral, el braille, la lectura fàcil, la comunicació tàctil i qualsevol altre ajust raonable que permeta a les persones amb diversitat funcional o discapacitat participar plenament del procediment de mediació en condicions d'igualtat, garantint l'accessibilitat universal d'aquest.

b) Reparacions, manteniment i conservació de l'espai MEDIAPROP, maquinària i un altre immobilitzat material destinat a aquest espai, excloses aquelles actuacions que corresponen al capítol VI de despeses d'inversió.

c) Material no inventariable del MEDIAPROP: material d'oficina i material informàtic.

d) Subministraments de l'espai destinat a MEDIAPROP: electricitat, aigua, neteja, reposats de maquinària, material electrònic i de telecomunicacions; comunicacions telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses relatives a les comunicacions del referit espai.

e) Sous i cotitzacions socials del personal propi que faça les tasques d'atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial i gestione les reserves dels espais MEDIAPROP, per a la celebració de les sessions informatives i, en el seu cas, de les sessions de mediació. Aquestes despeses podran ser de caràcter parcial, en funció del règim de la jornada laboral que es dedique a fi de la subvenció.

f) Intervencions realitzades per una persona mediadora inscrita en el Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, o en altres registres oficials de mediació d'aquesta o altres Comunitats Autònomes, o que pertanga a una entitat mediadora inscrita en aquests registres, en els procediments de mediació extrajudicial, que inclouen les sessions informatives, així com, a sol·licitud dels SOM, les sessions informatives dels procediments derivats a mediació intrajudicial, i les tasques d'atenció, informació i assessorament a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial, i les de coordinació amb el corresponent SOM.

g) Treballs realitzats per empreses i professionals externs per a la difusió de les actuacions de mediació dutes a terme pel MEDIAPROP.

 

Com es determina la quantia de la subvenció?

L'import màxim que pot aconseguir la subvenció ve determinat en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023. Aquest import s'ha fixat en 30.000 euros per a les capitals de província, en 20.000 euros per al us restants municipis capçalera de partit judicial i les mancomunitats de municipis, i per a la resta de municipis atenent criteris de població: fins a 11.000 habitants, 6.000 euros; fins a 21.000 habitants, 12.000 euros; més de 21.000 habitants, 18.000 euros.

Aquest import en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions i ajudes, públiques o privades, supere el cost real de les despeses subvencionades, havent de justificar-se l'aplicació de la subvenció de conformitat amb el que s'estableix en la resolució de concessió.

 

Quan es realitza el pagament de la subvenció?

El pagament de la present ajuda es farà efectiu de conformitat amb el que es preveu en l'article 171.3.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, de la següent forma:

Un 30% de la mateixa es lliurarà després de la notificació de la present resolució de concessió, prèvia acceptació per l'ajuntament/mancomunitat comunicada a través del procediment previst en la seu electrònica de la Generalitat a través del següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22270&*version=*amp

El 70% restant es lliurarà després de l'aportació i comprovació de la documentació justificativa de l'efectiva i correcta aplicació de la totalitat de l'import de la subvenció.

 

Com es justifica?

Per a la justificació de la subvenció l'entitat local haurà d'aportar la següent documentació:

 

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, que incloga la descripció de les actuacions subvencionables realitzades, així com dels resultats obtinguts; i el nombre de persones i entitats usuàries de l'espai destinat a MEDIAPROP, distingint les persones i entitats mediadores de la resta de les persones usuàries, d'aquestes últimes s'indicarà sexe i localitat de residència. Aquesta memòria inclourà una valoració de la qualitat de la prestació del servei realitzat. Haurà de signar-se electrónicamente per la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament/mancomunitat.

 

b) Memòria econòmica de les despeses produïdes per la realització de les actuacions subvencionables, i pel funcionament de l'espai destinat a MEDIAPROP, amb una relació classificada de les despeses subvencionables suportades, amb identificació de la persona o entitat creditora, el document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. Haurà de signar-se electrònicament per la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'ajuntament/mancomunitat, o pel regidor delegat corresponent.

 

c) Certificació per part de la persona funcionària de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional indicant:

- Que les despeses especificades en la memòria econòmica justificativa responen de manera indubtable a la naturalesa de les despeses subvencionables referides en el resolc tercer, resulten estrictament necessaris, han sigut efectivament efectuats i pagats. La Direcció General competent en matèria de mediació comprovarà, a través de tècniques de mostreig els justificants que estime oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, i per a aquesta finalitat podrà requerir a l'entitat beneficiària la remissió dels justificants de despesa seleccionats.

 - Que l'import de les despeses suportades per l'entitat local per als quals se sol·licita la subvenció no supera, aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, el cost real de les despeses produïdes per la realització de les actuacions d'informació i mediació realitzades i especificades en la memòria d'actuació justificativa, i pel funcionament de l'espai destinat a MEDIAPROP.

En cas que existisquen, s'acompanyarà el detall d'altres subvencions rebudes o sol·licitades per a les mateixes despeses subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant.

- Que l'espai destinat al MEDIAPROP resulta accessible a les persones amb diversitat funcional o discapacitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 13 de la Llei 24/2018.

- Que s'ha complit la normativa vigent en matèria de contractes del sector púbic.

- Que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions: per reintegrament de subvencions que, en el seu cas, se li hagueren exigit, de conformitat amb el que determina l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, segons el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, entenent-se complit aquest requisit si l'entitat local, prèviament al pagament d'aquesta subvenció, figura en el certificat que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes, requerint, en cas contrari, a aquesta entitat local perquè acredite el compliment de l'obligació; tributàries i amb la Seguretat Social, així com de no estar incursa l'entitat en cap de les circumstàncies enumerades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

Contactes:

Servei de Mediació de la Direcció General de Justícia

Daniel Hernández Rodríguez

961209165/961209257961248301/961209072/961587038

mediacion@gva.es

 

Serveis d'Orientació i Mediació (SOM) del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana

SOM Alacant

Salvador Latorre de Mur

966902520

mediacio_alacant@gva.es

 

SOM Elx

Enriqueta Agulló Rodríguez

966917536

mediacio_elx@gva.es

 

SOM Castelló

Francisca Juárez Pedrajas

964621778

mediacio_castello@gva.es

 

SOM València

Carolina Llavata Politi

961927775

mediacio_valencia@gva.es

 

Pàgina web de la Direcció General de Justícia

https://cjusticia.gva.es/es/

 

Pàgina web Justícia Oberta

https://justiciaoberta.gva.es/es

 

Informació per a sol·licitar la implantació del Servici MEDIAPROP

Aquelles entitats locals no incloses entre les entitats beneficiàries de la subvenció MEDIAPROP 2024 (les quals poden consultar-se en l'Annex del Subprograma pressupostari 112F00 de la Conselleria de Justícia i Interior, disponible en el següent enllaç (https://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2024/T2_ES.html), i que tinguen interés en la implantació del Servici MEDIAPROP en el seu àmbit territorial en el pròxim exercici pressupostari, poden presentar formalment el seu interés dirigint-se al correu electrònic del Servici de Mediació (mediacion@gva.es).

 

Sessió informativa Justícia de proximitat (20/04/22 València)

Sessió informativa Justícia de proximitat (20/04/22 València)