Qué es el MEDIAPROP?

Qué es el MEDIAPROP?

Oficines MEDIAPROP (ubicació i horaris)

SERVEIS DE MEDIACIÓ DE PROXIMITAT

(MEDIAPROP)

Què implica la creació d'un servei MEDIAPROP?

La creació d'un servici MEDIAPROP implica:

Disposar d'un espai destinat a afavorir la solució de les controvèrsies en el qual puguen dur-se a terme una o diverses de les següents actuacions:

a) Facilitar la celebració de sessions informatives i, si és el cas, sessions de mediació extrajudicial, a sol·licitud de la ciutadania, de les persones físiques mediadores i de les entitats mediadores de la Comunitat Valenciana.

b) Atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com alternativa al procés judicial.

c) Intervenció de persona professional mediadora en la realització de procedimients de mediació extrajudicial que incloen les sesions informatives.

En estes activitats s'entén inclosa la de situar en l'espai destinat a MEDIAPROP la senyalística facilitada per la Direcció General de Justícia.

 

Qui pot sol·licitar la subvenció per a la creació d'un servei MEDIAPROP?

En el 2024 poden sol·licitar la subvenció els ajuntaments de la Comunitat Valenciana que compten amb una xifra oficial de població superior a 7.000 habitants i amb jutjats de pau assistits per personal funcionari dels cossos al servici de l'Administració de Justícia, els municipis capçalera de partit judicial, així com les mancomunitats dels Ports, Marina Alta (MACMA) i Terra del Vi, inclosos en la relació de beneficiaris de l'annex de la línia nominativa S0094, denominada “Subvenció a Ajuntaments i Mancomunitats de municipis de la Comunitat Valenciana pels Servicis de Mediació de Proximitat" de la Llei 8/2023, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 2024.

 

Quines despeses suportades per les entitats locals són subvencionables per la Generalitat?

La Generalitat subvencionarà els següents gastos derivats de la realització de les actuacions de mediació i del funcionament dels espais destinats a MEDIAPROP, que s'hagen realitzat entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024:

a) Arrendament d'edificis, així com de maquinaria, mobiliari, equips d'informació i i d'un altre immobilitzat material que resulte necessari per a dur a terme en els espais MEDIAPROP les actuacions de mediació contingudes en el resolc segon, inclosos els mitjans de suport a la comunicació oral, el braille, la lectura fàcil, la comunicació tàctil i qualsevol altre ajust raonable que permeta a les persones amb diversitat funcional o discapacitat participar plenament del procediment de mediació en condicions d'igualtat, garantint l'accessibilitat universal d'aquest.

b) Reparacions, manteniment i conservació de l'espai MEDIAPROP, maquinària i un altre immobilitzat material destinat a aquest espai, excloses aquelles actuacions que corresponen al capítol VI de despeses d'inversió.

c) Material no inventariable del MEDIAPROP: material d'oficina i material informàtic.

d) Subministraments de l'espai destinat a MEDIAPROP: electricitat, aigua, neteja, reposats de maquinària, material electrònic i de telecomunicacions; comunicacions telefòniques, postals, telegràfiques, informàtiques i altres despeses relatives a les comunicacions del referit espai.

e) Sous i cotitzacions socials del personal propi que faça les tasques d'atenció i informació a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial i gestione les reserves dels espais MEDIAPROP, per a la celebració de les sessions informatives i, en el seu cas, de les sessions de mediació. Aquestes despeses podran ser de caràcter parcial, en funció del règim de la jornada laboral que es dedique a fi de la subvenció.

f) Intervencions realitzades per una persona mediadora inscrita en el Registre de Mediadors i Institucions de Mediació del Ministeri de Justícia, o en altres registres oficials de mediació d'esta o altres Comunitats Autònomes, o que pertanga a una entitat mediadora inscrita en estos registres, en els procediments de mediació extrajudicial, que inclouen les sessions informatives, i les tasques d'atenció, informació i assessorament a la ciutadania sobre la mediació com a alternativa al procés judicial.

g) Treballs realitzats per empreses i professionals externs per a la difusió de les actuacions de mediació dutes a terme pel MEDIAPROP.

S'entén com a gasto realitzat, aquell gasto que es trobe efectivament pagat amb anterioritat a la finalització del termini de justificació.

 

Com es determina la quantia de la subvenció?

L'import màxim que pot aconseguir la subvenció ve determinat en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024. Aquest import s'ha fixat en 30.000 euros per a les capitals de província, en 20.000 euros per al us restants municipis capçalera de partit judicial i les mancomunitats de municipis, i per a la resta de municipis atenent criteris de població: fins a 11.000 habitants, 6.000 euros; fins a 21.000 habitants, 12.000 euros; més de 21.000 habitants, 18.000 euros.

Este import en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïllada o en concurrència amb altres subvencions i ajudes, públiques o privades, supere el cost real dels gastos subvencionats. Ni podrà ser superior a la dotació individualitzada prevista en la llei de pressupostos per a la citada entitat.

L'entitat beneficiària haurà de comunicar la concurrència o no concurrència amb altres ajudes o subvencions concedides i/o sol·licitades per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració, ens públic o privat, nacional o internacional.

 

Quan es realitza el pagament de la subvenció?

El pagament de la present ajuda es farà efectiu, amb caràcter previ a la seua justificació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 44.15.b) de Llei 8/2023, de 27 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024, de la manera següent:

Amb caràcter previ, l'ajuntament/mancomunitat haurà d'haver comunicat dins del termini i en la forma corresponent l'acceptació de la subvenció, a través del tràmit previst en la seu electrònica de la Generalitat, disponible en el següent enllaç:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22270

A continuació, després de la notificació de la resolució de concessió, es lliurarà el 100% de l'import de la subvenció concedida.

El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de la qual siga titular l'entitat beneficiària i que es trobe donada d'alta en el Sistema d'Informació Pressupostària de la Generalitat.

De conformitat amb el que s'establix en l'article 171.5.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, les administracions públiques de caràcter territorial queden exonerades de la constitució de garanties.

 

Com es justifica?

Per a la justificació de la subvenció l'entitat local haurà d'aportar la següent documentació:

 

a) Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, que incloga la descripció de les actuacions subvencionables realitzades contingudes en el resolc segon. Esta memòria inclourà una valoració de la qualitat de la prestació del servici realitzat. Haurà de firmar-se electrònicament per la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'ajuntament/mancomunitat, o pel regidor delegat corresponent.

b) Memòria econòmica dels gastos produïts per la realització de les actuacions subvencionables contingudes en el resolc segon, i pel funcionament de l'espai destinat a MEDIAPROP, amb una relació classificada dels gastos subvencionables suportats, amb identificació de la persona o entitat creditora, el document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. Haurà de firmar-se electrònicament per la persona titular de l'Alcaldia Presidència de l'ajuntament/mancomunitat, o pel regidor delegat corresponent.

c) Certificació per part de la persona funcionària de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional indicant:

- Que els gastos especificats en la memòria econòmica justificativa responen de manera indubtable a la naturalesa dels gastos subvencionables referits en el resolc tercer, resulten estrictament necessaris, han sigut efectivament efectuats i pagats. La Direcció General competent en matèria de mediació comprovarà, a través de tècniques de mostreig, els justificants que estime oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció, i per a esta finalitat podrà requerir a l'entitat beneficiària la remissió dels justificants de gasto seleccionats.

 - Que l'import dels gastos suportats per l'entitat local per als quals se sol·licita la subvenció no supera, aïllada o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, el cost real dels gastos produïts per la realització de les actuacions subvencionables contingudes en el resolc segon, i pel funcionament de l'espai destinat a MEDIAPROP.

En cas que existisquen, s'acompanyarà el detall d'altres subvencions rebudes o sol·licitades per als mateixos gastos subvencionables, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, amb especificació de la quantia, la data de concessió i l'entitat atorgant.

- Que l'espai destinat al MEDIAPROP resulta accessible a les persones amb diversitat funcional o discapacitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 13 de la Llei 24/2018.

- Que s'ha complit la normativa vigent en matèria de contractes del sector púbic.

- Que l'entitat es troba al corrent en el compliment de les obligacions: per reintegrament de subvencions que, si és el cas, se li hagueren exigit, de conformitat amb el que determina l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, segons el que es disposa en l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, entenent-se complit este requisit si l'entitat local, prèviament al pagament d'esta subvenció, figura en el certificat que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes, requerint, en cas contrari, a esta entitat local perquè acredite el compliment de l'obligació; tributàries i amb la Seguretat Social, així com de no estar incursa l'entitat en cap de les circumstàncies enumerades en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 

 

Contactes:

Servei de Mediació de la Direcció General de Justícia

Daniel Hernández Rodríguez

961209165/961209257/961248301/961209072/961587038

mediacion@gva.es

 

Serveis d'Orientació i Mediació (SOM) del Centre de Mediació de la Comunitat Valenciana

SOM Alacant

Salvador Latorre de Mur

966902520

mediacio_alacant@gva.es

 

SOM Elx

Enriqueta Agulló Rodríguez

966917536

mediacio_elx@gva.es

 

SOM Castelló

Francisco Moreno Parra

964621778

mediacio_castello@gva.es

 

SOM València

Carolina Llavata Politi

961927775

mediacio_valencia@gva.es

 

Pàgina web de la Direcció General de Justícia

https://cjusticia.gva.es/es/

 

Informació per a sol·licitar la implantació del Servici MEDIAPROP

Aquelles entitats locals no incloses entre les entitats beneficiàries de la subvenció MEDIAPROP 2024 (les quals poden consultar-se en l'Annex del Subprograma pressupostari 112F00 de la Conselleria de Justícia i Interior, disponible en el següent enllaç (https://hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2024/T2_ES.html), i que tinguen interés en la implantació del Servici MEDIAPROP en el seu àmbit territorial en el pròxim exercici pressupostari, poden presentar formalment el seu interés dirigint-se al correu electrònic del Servici de Mediació (mediacion@gva.es).