Mediació

Mediació


                                    (Ver tríptico)

Què és la Mediació?

Un procediment en què les parts en conflicte intenten voluntàriament aconseguir per elles mateixes un acord amb l'ajuda d'un professional en mediació, que no té funcions decisòries, sinó que gestiona el procediment.

Complementa el sistema judicial. En cap cas el seu ús limita el dret d'acudir a la via judicial. També és possible acudir a mediació suspenent la via judicial ja iniciada. L'acord constitueix un contracte privat entre les parts i, per tant, és de compliment obligatori. Si s'eleva a escriptura pública o és homologat judicialment, és títol executiu.

Què fem per a impulsar la mediació?

 1. Aprovació de la Llei de mediació de la Comunitat Valenciana, que fomenta el diàleg entre particulars per i a la resolució de conflictes d'una forma ràpida, eficaç i econòmica.
 2. Creació del Centre de Mediació, que és l'òrgan administratiu encarregat de fomentar i facilitar l'accés a la mediació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
 3. Creació del Registre de Persones i Entitats Mediadores de la Comunitat Valenciana. En el qual constaran inscrites totes aquelles persones professionals i entitats mediadores que complisquen uns requisits. La seua inscripció és voluntària però serà necessària per a poder ser anomenades en un procediment de mediació.
 4. Mediació gratuïta. Per a aquelles persones que no tenen recursos i que tenen concedit el dret a assistència jurídica gratuïta.

Quins són els seus principals avantatges?

 1. És una solució ràpida, ja que es resol en unes poques sessions.
 2. Permet el control de la situació a ambdós parts. Les parts recuperen el poder.
 3. El mediador no proposa una solució, ajuda a les parts que elles mateixes construïsquen un acord beneficiós per a ambdós (són protagonistes en la solució).
 4. El procediment acaba quan les parts així ho desitgen, hagen o no aconseguit l'acord.
 5. Permet als negociadors preservar o consolidar les seues relacions (comercials o personals) per al futur.
 6. No crea un guanyador i un perdedor, ambdues parts guanyen i queden satisfetes.
 7. Prevé conflictes més profunds.
 8. Les despeses són molt menors que les disputes judicials, litigis o arbitratges.
 9. En cas de no arribar a acord, no es tanca una altra via de resolució de conflictes (arbitratge, procediment judicial).
 10. Més compromís amb el resultat i, per tant, major probabilitat de compliment.

Quin paper exerceix el mediador?

El mediador aplicant les tècniques de la mediació, controla els nivells de tensió, assegura a les parts l'ús alternatiu de la paraula, aclareix postures i frena la dinàmica d'augment del conflicte. Treballa per a tornar a les parts en conflicte el control sobre les seues pròpies decisions, guiant-les en el procés, assegurant una comunicació eficaç a fi d'aconseguir un acord satisfactori, factible i sostenible en el temps.

Dirigeix les sessions sense formalitats de procediment, mantenint-se en tot moment independent i imparcial, ajudant les parts a conciliar les seues divergències.