Ajudes preparació oposicions justícia

Ajudes preparació oposicions justícia

Convocatòria 2022

 

JUSTIFICACIÓ DEL SEGON  PERÍODE D'AJUDES OPOSICIONS JUSTÍCIA (01/12/2022 al 28/02/2023)

 


 

RESOLUCIÓ de 18 de novembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de concessió d’ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l’accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats i lletrades de l’administració de justícia, al cos de metges i metgesses forenses i al cos de gestió processal i administrativa.

 


 

PUBLICACIÓ DELS PROPALS DE RELACIÓ DE PERSONES BENEFICIÀRIES I SOL·LICITUDS DESESTIMADES I DE L'ACTA DE LA VA REUNIR DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DE DATA 28/09/2022.

La Comissió Avaluadora, en la seua va reunir de data 28/09/2022, ha acordat publicar en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració pública la següent documentació:

proposta de relació de persones beneficiàries.

proposta de relació d'aspirants els sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, amb indicació dels causes que han motivat la seua denegació.

Acta de va reunir de la Comissió Avaluadora de data 28/09/2022.

Havent-es reunit la Comissió Avaluadora amb data 28/09/2022, per a la valoració i resolució dels a el·legacions presentades en el tràmit previst en la base dècima apartat 4 de l'Ordre 4/2022, d'1 de juny, s'informa que està prevista la publicació divendres que veu 14 d'octubre de 2022, en la de la  pàgina web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, dels següent documentació:

 • proposta de relació de persones beneficiàries.
 • proposta de relació d'aspirants els sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, amb indicació dels causa que han motivat la seua denegació.
 • Acta de la va reunir de la Comissió Avaluadora de data 28/09/2022.

 

La declaració responsable del centre preparador o persona preparadora ha de presentar-s'en el termini obert (15 al 28 de juliol), a excepció dels persones que comencen la preparació dels proves selectives a l'inici del període subvencionable (1 de setembre de 2022), que podran presentar-la juntament amb la documentació justificativa del primer període o quan segueixen requerides a aquest efecte.

 

Publicació llistats autobaremació de mèrits i tràmit d'aportació de documents (Acord 13/7/22).
Descàrrega de documents a aportar.
Presentació de documents del 15/07 al 28/7/22.
Convocatòria.
 • Què és pot sol·licitar?

  Ajudes per a la preparació d'oposicions dels proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, al Cos de Mèdics Forenses i al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant aquesta convocatòria és concediran un màxim de 100 ajudes per a contribuir en els despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos de l'Administració de Justícia, corresponent:
  - 30 beques per a la preparació de Carrera Judicial i Fiscal,
  - 25 beques per a preparar l'accés al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia,
  - 20 beques per a l'accés al Cos de Mèdics Forenses i
  - 25 beques per a l'accés al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

  Únicament podrà sol·licitar-és l'ajuda per a un dels cossos previstos en la convocatòria.

  És reservarà un 7% dels ajudes, dins de cada cos, a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen amb la resta dels requisits exigits per a l'accés a l'ocupació pública. En cas de no ser cobertes, s'acumularen a la resta de carreres o cossos per l'ordre del resultat obtingut en la baremació.

 • Qui pot iniciar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques de fins a 30 anys d'edat que estiguen en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau i complisquen els requisits de la convocatòria.

  Requisits

  Podran beneficiar-és d'aquestes ajudes aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

  a) No ser major de 30 anys.
  b) Reunir els requisits d'accés exigits en l'última convocatòria d'accés a la Carrera o Cos corresponent segons la beca que se sol·licite.
  c) Estar en possessió de titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per a l'accés a la corresponent Carrera o Cos.
  d) No estar gaudint d'ajudes o subvencions per al mateix objecte d'altres ens públics ni privats, ni haver-el fet durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria, ni haver incomplit els obligacions determinades en l'article 15 en alguna convocatòria anterior.
  e) No trobar-s'incurses en els prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https:// sede.gva.es.
  f) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació, o començar la preparació a l'inici del període subvencionable determinat en cada convocatòria.
  g) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que és disposa en la base 12.1.a.
  h) Estar empadronada i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys zinc anys dels últims deu, requerint-és, així mateix, el certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditació de membres de la unitat familiar per a la valoració de la seua situació econòmica.
  i) Acreditar una nota mitjana mínima en l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau exigit en cada convocatòria d'oposicions segons la següent taula:
  Nota mitjana mínima en escala de 0 a 10: 7
  Nota mitjana mínima en escala d'1 a 4: 2
  En cas de titulacions obtingudes en centres estrangers, haurà d'aportar-és l'equivalència de la nota mitjana.
  j) No tindre un nivell de renda per membre de la unitat familiar superior a tres vegades l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM).
  k) Els persones sol·licitants que opten a la reserva específica establida en el resolc quart deuran a més acreditar un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% així com el compliment de la resta de requisits exigits.

 • Quan sol·licitar-ho?

  Termini de presentació

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9357/08.06.2022)

 • Com és tramita?

   El tràmit és pot realitzar amb certificat electronic dons de l'enllaç: Tràmit sol·licitud

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als persones interessades, als sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels llistats provisionals, en funció de la puntuació a el·arribada, conforme al qual és disposa en el resolc desé punt 2.

  Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de signatura electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent.

  La presentació de la sol·licitud és podrà acreditar mitjançant el rebut expedit pel registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis dons de la data d'entrada consignada en aquest rebut.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça als anteriors sol·licituds.

  La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant dels bases per els quals és regeix la convocatòria.

 • Informació complementària

  En el formulari de sol·licitud general de la subvenció, no calç canviar la Naturalesa Jurídica que sale per defecte, ni completar el CNAE.

  Els llistats provisionals d'autobaremació, en ordre decreixent, és publicaren en la següent pàgina https://cjusticia.gva.es/es/web/justicia/programa-500 i és concedirà un termini de 10 dies hàbils als persones interessades que s'indique, per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits a el·legats en la sol·licitud.

 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 4/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen els bases reguladors i la convocatòria per a l'any 2022 dels ajudes a persones altament qualificades, per a la preparació dels proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, al Cos de Forenses i al Cos de Gestió Processal i Administrativa

  Ordre 4/2022 d'1 de juny

     


 

La Generalitat desitja que aquesta informació us seguisca d'utilitat.

La present informació t'exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què és refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre als instruccions específiques.