Ajudes preparació oposicions justícia

Ajudes preparació oposicions justícia

Convocatòria 2023

Entre el 3 i el 7 de juny de 2024 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes de persones beneficiàries publicades en la web de la Conselleria juntament amb l'acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de data 11/10/2023 hauran d'aportar, a través del corresponent tràmit telemàtic, la documentació indicada en l'apartat 2 del resolc 13é de la Resolució de convocatòria per a la justificació del primer període (01.03.2023 al 31.05.2024).


S'informa així mateix que està previst que enguany es torne a convocar la present ajuda si les disponibilitats pressupostàries ho permeten.

 

 

> Procediment de presentació telemàtic. 

> Model normalitzat de declaració de justificació de les ajudes. 

 

 


 

Es publica amb data 29 de gener de 2024 en el DOGV, la Resolució per la qual es minoren i deixen sense efecte les ajudes concedides per la Resolució de 30 de novembre de 2023, respecte al primer període justificatiu:

 

 • RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2024, de la consellera de Justícia i Interior, per la qual es minoren i deixen sense efecte les ajudes concedides per Resolució de 30 de novembre de 2023, per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa. https://dogv.gva.es/datos/2024/01/29/pdf/2024_469.pdf 

Nota aclaridora: esta Resolució minora i deixa sense efecte les ajudes  a les persones detallades en l'Annex II, que no van presentar la documentació justificativa dins del termini previst en el resolc 13a de la Resolució de concessió, respecte al primer període de justificació de la subvenció (1 de setembre a 30 de novembre de 2023).

 

 

Es publica amb data 13 de desembre de 2023 en el DOGV la Resolució de concessió de les ajudes per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa, en la qual apareix el llistat definitiu de persones beneficiàries:

 • RESOLUCIÓ de 30 de novembre de 2023, de la consellera de Justícia i Interior, de concessió de les ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives per a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa. [2023/12364] http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2023/12364 

 

Presentació de documents de l'1 a l'11 de desembre de 2023, tots dos inclosos:

 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G25045

 

Justificació primer període convocatòria 2023-2024

Entre l'1 i l'11 de desembre de 2023 (tots dos inclosos), totes les persones que figuren en les propostes de persones beneficiàries publicades en la web de la Conselleria juntament amb l'acta de la reunió de la Comissió Avaluadora de data 11/10/2023 hauran d'aportar, a través del corresponent tràmit telemàtic, la documentació indicada en l'apartat 2 del resolc 13é de la Resolució de convocatòria per a la justificació del primer període (01.09.2023 al 30.11.2023).

Pel que respecta a la documentació justificativa s'informa del següent:  

 • No s'admetrà factura, certificació o vaig rebre que no identifique el concepte pel qual s'expedeix, el període temporal que comprén i la persona física o jurídica que l'expedeix, que, a més, haurà de quedar clarament identificada i signar aquest document, preferiblement per mitjans electrònics.
 • Només es tindran en consideració aquells documents que acrediten despeses que estiguen directa i indubtablement relacionats amb la preparació dels processos selectius objecte de subvenció.
 • El període subvencionable comença l'1 de setembre de 2023, no admetent-se cap despesa anterior, excepte quan el beneficiari haja abonat un curs de preparació d'oposicions de preu únic, i en aquest cas haurà d'aportar document expedit per l'entitat preparadora en la qual faça constar expressament que aquest curs contempla la preparació de les oposicions subvencionades dins del període subvencionable.
 • Aquelles persones que compten amb dos preparadors hauran d'aportar dos models de declaració responsable, cadascuna d'elles expedida per un preparador.
 • No s'admetrà documentació presentada fora de termini ni per un altre tràmit diferent a l'específic que s'obrirà per a tal fi.
 • La percepció de la subvenció resulta incompatible amb la prestació de serveis remunerada a temps complet. A aquests efectes, l'òrgan instructor comprovarà d'ofici la vida laboral de les persones beneficiàries durant el període subvencionable.

 

> Model normalitzat de declaració de justificació de les ajudes. 

 


Publicació de les propostes de beneficiaris i sol·licituds desestimades:

 

Acta de 11/10/23.


Nota de l'òrgan instructor

Publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos, denegats i desistits d'ajudes preparació oposicions justícia (Acord 15/9/23). 

Termini d'al·legacions del 19 de setembre al 2 d'octubre, tots dos inclosos. 

Annex I (Admesos)

Annex II (Denegats)

Annex III (Desistits)


Presentació de documents del 14 al 27 de juliol de 2023, tots dos inclosos. 


Publicació llistats autobaremació de mèrits i tràmit d'aportació de documents (Acord 12/7/23).


Publicada en el DOGV de 22 de juny de 2023 la Resolució de 16 de juny de 2023, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen ajudes a persones joves altament qualificades per a la preparació de proves selectives a l'accés a la carrera judicial i fiscal, al cos de lletrats de l'Administració de justícia, al cos de mèdics forenses i al cos de gestió processal i administrativa. (Abre en nueva ventana)

Presentació de sol·licituds del 23 de juny al 6 de juliol 2023, tots dos inclosos. 


Preguntes freqüents.

 

On es pot trobar la Resolució de convocatòria de les ajudes?

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: 2023_7008.pdf (gva.es)

 

Qui pot presentar la sol·licitud?

Persones de fins a 35 anys que complisquen tots els requisits de l'article cinqué de la resolució de convocatòria que estiguen preparant (o inicien la preparació l'1 de setembre de 2023) l'accés a:

 • Carrera Judicial o Fiscal i al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia que estiguen empadronades i tinguen la residència en la Comunitat Valenciana.
 • Cos de Mèdics Forenses i Gestió processal i administrativa, que estiguen empadronades i tinguen la residència en la Comunitat Valenciana i que es presenten a les oposicions en aquesta comunitat.

 

Com se sol·licita l'ajuda?

Telemàticament presentant una sol·licitud, que és un model emplenable, en el termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria: Ajudes per a la preparació d'oposicions de les proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, als cossos de Lletrats de l'Administració de Justícia, de Mèdics Forenses i de Gestió Processal i Administrativa.

 

Cal adjuntar alguna documentació juntament amb la sol·licitud?

No, la documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats en la sol·licitud es presentarà posteriorment, una vegada es publique el llistat provisional, en un termini de 10 dies hàbils. Si no es presenta la documentació en aquesta fase, la persona sol·licitant serà exclosa del procediment. 

 

Es pot esmenar la sol·licitud ja presentada prèviament?

Mentre estiga obert el termini de presentació de sol·licituds, es pot tornar a presentar una nova sol·licitud esmenant els possibles errors comesos en l'anterior, tenint en compte que l'última presentada reemplaça a les anteriors.

 

Qui són els membres de la unitat de convivència?

 

Les següents persones sempre que convisquen amb tu en el mateix domicili familiar a data 31 de desembre de 2022:

 • Els pares
 • Germanes i germans solters menors de vint-i-cinc anys
 • Germanes i germans majors de vint-i-cinc anys si són persones amb diversitat funcional
 • Els avis

En el cas de ser una unitat familiar independent, computaran com a membres de la unitat de convivència, sempre que convisquen en el mateix domicili a data 31 de desembre de 2022:

 • La teua parella de fet o cònjuge
 • Els teus fills i les teues filles

 

Com es calculen els ingressos que cal posar en la situació econòmica de la sol·licitud?

Cal sumar les rendes anuals de tots els membres de la unitat de convivència que hages indicat en la sol·licitud juntament amb la teua pròpia i dividir-la entre el nombre total de persones.

 

Què s'entén per centre especialitzat i qui pot ser persona preparadora?

 

Es considerarà centre especialitzat aquell que es dedique públicament a la preparació de les proves selectives objecte de la beca.

Tindran consideració de persona preparadora els qui dirigisquen el procés de preparació sempre que no siguen familiar directe en primer grau, per consanguinitat o afinitat de la persona sol·licitant, és a dir, no podrà ser persona preparadora el teu cònjuge, el teu pare i/o mare, ni els del teu cònjuge.

 

Quines activitats són incompatibles amb l'ajuda?

 

 • Subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats amb la mateixa finalitat formativa.
 • Qualsevol prestació de serveis remunerada a temps complet.

 

Quina és la quantia de l'ajuda?

700 euros mensuals durant tot el període subvencionable, que comprén de l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.

 

On puc dirigir-me si tinc algun problema tècnic o qualsevol altre dubte sobre les ajudes?

Enviant les teues preguntes al correu electrònic: beques_justicia@gva.es o telefonant al 012.

 


 

Convocatòria 2022

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL TERCER PERÍODE D'AJUDES OPOSICIONS JUSTÍCIA (03-07-2023 al 07-07-2023).

Resolució de minoració tercer període de les ajudes concedides per resolució de 18 de novembre de 2022

JUSTIFICACIÓ DEL SEGON  PERÍODE D'AJUDES OPOSICIONS JUSTÍCIA (01/12/2022 al 28/02/2023)

Resolució de minoració segon període de les ajudes concedides per resolució de 18 de novembre de 2022

JUSTIFICACIÓ DEL PRIMER PERÍODE AJUDES OPOSICIONS JUSTÍCIA 

Resolució de minoració primer període de les ajudes concedides per resolució de 18 de novembre de 2022


 

Resolució de 18 de novembre de 2022 de concessió d’ajudes a persones joves altament qualificades.

 


Publicación de relació de persones beneficiàries i sol·licituds desestimades.

proposta de relació de persones beneficiàries.

proposta de relació d'aspirants els sol·licituds dels quals hagen sigut desestimades, amb indicació dels causes que han motivat la seua denegació.

Acta de va reunir de la Comissió Avaluadora de data 28/09/2022.

 


 

Publicació dels llistats provisionals de sol·licitants admesos, denegats i desistits d'ajudes preparació oposicions justícia (Acord 7/9/22).

Publicació llistats autobaremació de mèrits i tràmit d'aportació de documents (Acord 13/7/22).
Descàrrega de documents a aportar.
Presentació de documents del 15/07 al 28/7/22.
Convocatòria.
 • Què és pot sol·licitar?

  Ajudes per a la preparació d'oposicions dels proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, al Cos de Mèdics Forenses i al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant aquesta convocatòria és concediran un màxim de 100 ajudes per a contribuir en els despeses ocasionades per la preparació de proves selectives per a l'accés als diferents cossos de l'Administració de Justícia, corresponent:
  - 30 beques per a la preparació de Carrera Judicial i Fiscal,
  - 25 beques per a preparar l'accés al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia,
  - 20 beques per a l'accés al Cos de Mèdics Forenses i
  - 25 beques per a l'accés al Cos de Gestió Processal i Administrativa.

  Únicament podrà sol·licitar-és l'ajuda per a un dels cossos previstos en la convocatòria.

  És reservarà un 7% dels ajudes, dins de cada cos, a persones que acrediten un grau de discapacitat igual o superior al 33% i complisquen amb la resta dels requisits exigits per a l'accés a l'ocupació pública. En cas de no ser cobertes, s'acumularen a la resta de carreres o cossos per l'ordre del resultat obtingut en la baremació.

 • Qui pot iniciar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques de fins a 30 anys d'edat que estiguen en possessió de la titulació universitària de llicenciatura o grau i complisquen els requisits de la convocatòria.

  Requisits

  Podran beneficiar-és d'aquestes ajudes aquelles persones que, a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, complisquen els següents requisits:

  a) No ser major de 30 anys.
  b) Reunir els requisits d'accés exigits en l'última convocatòria d'accés a la Carrera o Cos corresponent segons la beca que se sol·licite.
  c) Estar en possessió de titulació universitària de llicenciatura o grau necessària per a l'accés a la corresponent Carrera o Cos.
  d) No estar gaudint d'ajudes o subvencions per al mateix objecte d'altres ens públics ni privats, ni haver-el fet durant un màxim de tres anys, continuats o alterns, anteriors a la convocatòria, ni haver incomplit els obligacions determinades en l'article 15 en alguna convocatòria anterior.
  e) No trobar-s'incurses en els prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud, accessible en la seu electrònica de la Generalitat, https:// sede.gva.es.
  f) Comptar amb la direcció d'un centre especialitzat o una persona preparadora per a orientar el procés de preparació, o començar la preparació a l'inici del període subvencionable determinat en cada convocatòria.
  g) Acreditar la situació econòmica a l'efecte de la seua valoració, de conformitat amb el que és disposa en la base 12.1.a.
  h) Estar empadronada i tindre residència efectiva en la Comunitat Valenciana almenys zinc anys dels últims deu, requerint-és, així mateix, el certificat d'empadronament a l'efecte d'acreditació de membres de la unitat familiar per a la valoració de la seua situació econòmica.
  i) Acreditar una nota mitjana mínima en l'expedient acadèmic de la llicenciatura o grau exigit en cada convocatòria d'oposicions segons la següent taula:
  Nota mitjana mínima en escala de 0 a 10: 7
  Nota mitjana mínima en escala d'1 a 4: 2
  En cas de titulacions obtingudes en centres estrangers, haurà d'aportar-és l'equivalència de la nota mitjana.
  j) No tindre un nivell de renda per membre de la unitat familiar superior a tres vegades l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM).
  k) Els persones sol·licitants que opten a la reserva específica establida en el resolc quart deuran a més acreditar un grau de diversitat funcional igual o superior al 33% així com el compliment de la resta de requisits exigits.

 • Quan sol·licitar-ho?

  Termini de presentació

  10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9357/08.06.2022)

 • Com és tramita?

   El tràmit és pot realitzar amb certificat electronic dons de l'enllaç: Tràmit sol·licitud

  Amb la finalitat de reduir càrregues administratives als persones interessades, als sol·licituds no s'adjuntarà cap documentació, la qual serà requerida en una fase posterior únicament a aquelles persones sol·licitants que la comissió de valoració determine mitjançant la publicació dels llistats provisionals, en funció de la puntuació a el·arribada, conforme al qual és disposa en el resolc desé punt 2.

  Per a realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant podrà utilitzar els certificats electrònics incorporats al document nacional d'identitat, els certificats electrònics reconeguts i aquells sistemes de signatura electrònica avançada que s'admeten per l'Administració segons la normativa vigent.

  La presentació de la sol·licitud és podrà acreditar mitjançant el rebut expedit pel registre electrònic i produirà efectes jurídics per al còmput de terminis dons de la data d'entrada consignada en aquest rebut.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça als anteriors sol·licituds.

  La presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació per la persona sol·licitant dels bases per els quals és regeix la convocatòria.

 • Informació complementària

  En el formulari de sol·licitud general de la subvenció, no calç canviar la Naturalesa Jurídica que sale per defecte, ni completar el CNAE.

  Els llistats provisionals d'autobaremació, en ordre decreixent, és publicaren en la següent pàgina https://cjusticia.gva.es/es/web/justicia/programa-500 i és concedirà un termini de 10 dies hàbils als persones interessades que s'indique, per a la presentació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits a el·legats en la sol·licitud.

 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 4/2022, d'1 de juny, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableixen els bases reguladors i la convocatòria per a l'any 2022 dels ajudes a persones altament qualificades, per a la preparació dels proves selectives per a l'accés a la Carrera Judicial i Fiscal, al Cos de Lletrats de l'Administració de Justícia, al Cos de Forenses i al Cos de Gestió Processal i Administrativa

  Ordre 4/2022 d'1 de juny

     


 

La Generalitat desitja que aquesta informació us seguisca d'utilitat.

La present informació t'exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què és refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre als instruccions específiques.