Gestors administratius

Gestors administratius

La Direcció General de Reformes Democràtiques, en el marc de la competència que té atribuïda en matèria de relacions amb la professió titulada de gestor administratiu als efectes d'exercir les funcions traspassades a la Generalitat per l'Administració General de l'Estat a través del Reial Decret 981/2013, de 13 de desembre, du a terme les actuacions derivades de l'exercici de les funcions relacionades amb la convocatòria i el desenvolupament de les proves per a l'obtenció i expedició del títol de gestor administratiu.

 

Normativa

a) La convocatòria i desenvolupament de les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu, de conformitat amb el Consell General de Col·legis de Gestors Administratius.

b) L'expedició del títol de gestor administratiu al qual es reconeixerà validesa en qualsevol altre lloc del territori espanyol.

 

Proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu

La Generalitat de la Comunitat Valenciana col·labora amb l'organització col·legial de Gestors Administratius corresponent a l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en la confecció i redacció del temari de les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu, especialment a fi de garantir el coneixement de la normativa autonòmica i de l'idioma valencià.

Així mateix, la Generalitat de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els preceptes constitucionals, garantirà la validesa en el seu àmbit territorial, en els mateixos termes i condicions que els expedits per aquesta Comunitat Autònoma, dels títols de gestor administratiu que hagen estat expedits pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques o pels òrgans corresponents d'aquelles Comunitats Autònomes amb funcions traspassades en aquesta matèria.

Convocatòria 2017

 • ORDRE 6/2017, de 3 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual s'aproven les bases i es convoquen les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu o gestora administrativa.

 • RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2017, del director general de Reformes Democràtiques, per la qual es fa pública la designació del tribunal de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.

 • RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per la qual es fa públic el llistat provisional d'aspirants admesos a les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.

 • RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2017, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per la qual es fa pública la data d'examen de la prova d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.

 • RESOLUCIÓ de 16 de novembre de 2017, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, per la qual es fa públic el llistat provisional de persones aspirants aptes i no aptes per a l'obtenció del títol de Gestor Administratiu, de conformitat amb el que preveuen les bases de la convocatòria efectuada per l'Ordre 6/2017, de 3 de maig.

 • RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2017, del director general de Reformes Democràtiques i Accés a la Justícia, sobre llistat definitiu d'aspirants declarats aptes i no aptes en les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu i indicació dels tràmits subsegüents a realitzar pels primers, de conformitat amb allò que s'ha disposat per les bases de la convocatòria efectuada per l'Ordre 6/2017, de 3 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Convocatòria 2016

 • RESOLUCIÓ de 28 de juliol de 2016, del director general de Reformes Democràtiques, per la qual es fa pública la designació del tribunal de les proves d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.

 • Llistat definitiu d'aspirants declarats aptes i no aptes en les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu i indicació dels tràmits subsegüent a realitzar pels primers, de conformitat amb allò que s'ha disposat per les bases de la convocatòria efectuada per l'Ordre 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtica i Llibertats Públiques.

 • RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2016, del director general de Reformes Democràtiques, per la qual es fa pública la data d'examen de la prova d'aptitud per a l'obtenció del títol de gestor administratiu.

 • Llistat definitiu d'aspirants declarats aptes i no aptes en les proves per a l'obtenció del títol de gestor administratiu i indicació dels tràmits subsegüent a realitzar pels primers, de conformitat amb allò que s'ha disposat per les bases de la convocatòria efectuada per l'Ordre 18/2016, de 17 de maig, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtica i Llibertats Públiques

   

Reunions

El passat dia 16 d'octubre de 2015, va tenir lloc a la seu de l'Il·lm. Consell Autonòmic de Col·legis Oficials de Gestors Administratius de la Comunitat Valenciana, una reunió de treball que va servir de presentació del Director General de Reformes Democràtiques, José García Añón.