Consell Assessor

Consell Assessor

El Consell Assessor de Justícia Gratuïta es va crear pel Decret 17/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'assistència jurídica gratuïta, sent consolidat com la màxima instància consultiva pel nou Decret 175/2021, de 29 d'octubre, del Consell, d'aprovació del reglament d'assistència jurídica gratuïta, (d'ara en avant Decret 175/2021), que va entrar en vigor el 9 de novembre de 2021, derogant l'anterior i regulant en el seu Capítol II, amb la denominació “Del Consell Assessor d'Assistència Jurídica Gratuïta”, la seua naturalesa, composició, funcions i funcionament.

En el seu article 10 se'l defineix com “l'òrgan col·legiat consultiu en matèria de prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta en l'àmbit de la Comunitat Valenciana”, i “s'adscriu a la conselleria amb competències en matèria d'administració de justícia, a través de la direcció general amb competències en matèria de justícia gratuïta”.

I de conformitat amb el que es disposa en el seu article 11 està integrat per les següents persones:

  • Presidència: La persona titular de la conselleria que tinga atribuïdes les competències en matèria de justícia gratuïta.
  • Vicepresidència: La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de justícia gratuïta. En casos de vacant, absència o malaltia serà substituïda per la persona que exercisca la subdirecció general amb competències en matèria de justícia gratuïta.
  • Vocalies:

1r. La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de justícia. En casos de vacant, absència o malaltia serà substituïda per la persona que ocupa una subdirecció general adscrita a aquest centre directiu.

2n. Una persona col·legiada com a professional de l'advocacia, en representació del consell autonòmic de l'advocacia designada per aquest.

3r. Una persona col·legiada com a professional de la procura, en representació del consell autonòmic de la procura, designada per aquest.

4t. Una persona en representació de la judicatura, designada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

5é. Una persona en representació del cos de lletrats i lletrades de l'Administració de Justícia, designada per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

6é. Una persona representant de l'Advocacia de la Generalitat, designada per la persona titular de la Direcció General de l'Advocacia de la Generalitat.

  • Secretaria: Una persona funcionària pertanyent al subgrup A1 d'administració general, amb llicenciatura o grau en dret, que ocupe un lloc de treball adscrit a la direcció general competent en matèria de justícia gratuïta, amb veu i sense vot. Aquesta persona serà designada per la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de justícia gratuïta.

Entre les funcions que l'article 12 del Decret 175/2021 atribueix al Consell Assessor d'Assistència Jurídica Gratuïta, es troba “Aprovar una memòria anual sobre assistència jurídica gratuïta en la Comunitat Valenciana a proposta de la direcció general competent en matèria de justícia gratuïta”