Organismes

Portals

Emergències

Emergències

Identificada doctrinalment com a protecció física de les persones i dels béns en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en la qual la seguretat i la vida de les persones poden perillar i sucumbir massivament, la protecció civil constitueix l'afirmació d'una àmplia política de seguretat, que troba el seu fonament jurídic, dins de la  Constitució, en l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física, com primer i més important de tots els drets fonamentals -art. 15-, en els principis d'unitat nacional i solidaritat territorial -art. 2- i en les exigències essencials d'eficàcia i coordinació administrativa -art. 103-.

Normativa estatal seleccionada
Llei 17/2015, de 9 de juliol
, del Sistema Nacional de Protecció Civil (BOE núm. 164, de 10.07.2015)

Reial Decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de protecció civil per al control i planificació davant el risc d'accidents greus en els quals intervenen substàncies perilloses (BOE núm. 242, de 09.10.2003)

Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil (BOE núm. 105, de 01.05.1992)
Reial Decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals (BOE núm. 293, de 07.12.2013)
Reial Decret 387/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc d'Accidents en els Transports de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril (BOE núm. 71, de 22.03.1996)
Resolució de 31 de gener de 1995, de la Secretaria d'Estat d'Interior, per la qual es disposa la publicació de l'acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc d'Inundacions (BOE núm. 38, de 14.02.1995)
Resolució de 5 de maig de 1995, de la Secretaria d'Estat d'Interior, per la qual es disposa la publicació de l'acord del Consell de Ministres pel qual s'aprova la Directriu Bàsica de Planificació de Protecció Civil davant el Risc Sísmic (BOE núm. 124, de 25.05.1995)


Normativa autonòmica seleccionada
Llei 7/2011, d'1 d'abril,
de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis  i Salvament de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6496, de 06.04.2011)

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d' Emergències (DOGV núm. 6405, de 25.11.2010)

Decret 132/2011, de  23 de setembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula l'organització i funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6617, de 27.09.2011)

Decret 52/1989, de 18 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova la creació de la Comissió de Seguretat Radiològica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1055, de 02.05.1989)

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Base de dades legislativa. Legislació per matèries