Organismes

Portals

Associacions

Associacions

En el Dictamen del Comitè Econòmic i Social sobre la "Comunicació de la Comissió sobre 'El foment del paper de les associacions i fundacions a Europa'" podem llegir 'L'associació permet als individus reconèixer-se en les seves conviccions, perseguir activament els seus ideals, complir tasques útils, trobar el seu lloc en la societat, fer-se sentir, exercir alguna influència i provocar canvis'. 

L'article 22 de la Constitució espanyola reconeix el dret fonamental d'associació.

En virtut de l'article 49.1.23ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana la Generalitat té competència exclusiva en matèria de fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l'àmbit principal d'actuació dels quals sigui la Comunitat Valenciana.

Segons l'article 51.1.8ª de l'Estatut d'Autonomia, correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria de règim jurídic de les associacions l'àmbit principal d'actuació de les quals sigui la Comunitat Valenciana.
 


Legislació estatal
Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
Reguladora del Dret d'Associació (BOE núm. 73, de 26.03.2002)
Reial Decret 949/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Nacional d'Associacions  (BOE núm. 255, de 24.10.2015)
Reial Decret 1740/2003, de 19 de desembre, sobre procediments relatius a associacions d'utilitat pública (BOE núm. 11, de 13.01.2004)
Ordre INT/1089/2014, d'11 de juny, per la qual s'aprova el model de memòria d'activitats a utilitzar en els procediments relatius a associacions d'utilitat pública (BOE núm. 156, de 27.06.2014)

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015) 

Legislació autonòmica
Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'Associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5900, de 25.11.2008)

Decret 181/2002, de 5 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es crea el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4375, d'11.11.2002)
Orde de 10 d'abril de 2003, del conseller de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desplega el Decret 181/2002, de 5 de novembre, que crea el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4484, de 22.04.2003)

Llei 4/2001, de 19 de juny, del Voluntariat (DOGV núm. 4026, de 21.06.2001)
Decret 40/2009, de 13 de març, del Consell, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la Llei 4/2001, de 19 de juny, de la Generalitat, del Voluntariat (DOGV núm. 5977, de 18.03.2009)