Organismes

Portals

Assistència víctimes del delicte

Assistència víctimes del delicte

Legislació estatal
Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual (BOE núm. 215, de 07.09.2022)

Llei Orgànica 8/2021, de 4 de junyde protecció integral a la infància i adolescència enfront de la violència (BOE núm. 134, de 05.06.2021)

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere (BOE núm. 313, de 29.12.2004)

Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor (BOE núm. 15, de 17.01.1996)

Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació del Text Refós de la Llei General de drets de las persones amb divertsitat funcional i de la seua inclusió social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per a establir i regular la accesibilitat cognitiva  i les seues condicions d'exigència i aplicació (BOE núm. 78, de 01.04.2022)

Llei 1/2021, de 24 de marçde mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de violència de gènere (BOE núm. 72, de 25.03.2021)

Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte (BOE núm. 101, de 28.04.2015)
Reial Decret 1109/2015, d'11 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte, i es regulen les Oficines d'Assistència a las Víctimes del Delicte (BOE, núm. 312, de 30.12.215).

Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a las Víctimes del Terrorisme (BOE núm. 229, de 23.09.2011).

Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual (BOE núm. 296, de 12.12.1995)
Reial Decret 738/1997, de 23 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'ajudes a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual  (BOE núm. 126, de 27.05.1997)

 

Legislació autonòmica
Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i adolescència (DOGV núm. 8450, de 24.12.2018)

Llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme (DOGV núml 4762, de 27.05.2004)
Llei 3/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d'Ajuda a les Víctimes del Terrorisme (DOGV núm. 5594, de 16.04.2009)
Decret 109/2010, de 16 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 1/2004, de 24 de maig, de la Generalitat, d’Ajuda a les Víctimes del Terrorisme (DOGV núm. 6314, de 20.07.2010)

Decret 165/2016, de 4 de novembre, del Consellpel qual es crea i regula la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delict (DOGV 7916, de 14.11.2016).
Ordre 2/2019, de 25 de enero, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es creen les oficines de la Generalitat d’assistència a les víctimes del delicte d’Ibi, Novelda, Sant Vicent del Raspeig, la Vila Joiosa, Villena, Nules, Segorbe, Massamagrell, Mislata, Moncada i Quart de Poblet (DOGV 8475, de 30.01.2019)
Ordre 12/ 2018, de 5 de juny, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es creen les oficines de la Generalitat d’assistència a les víctimes del delicte de Carlet, Ontinyent, Llíria, Picassent i Utiel (DOGV núm. 8315, de 12.06.2018).

Resolució de 19 de desembre de 2022, de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s’estableix l’horari d’atenció al públic de les oficines de la Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència a les Víctimes del Delicte i de les Oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere (DOGV núm. 9497, de 26.12.2022)