Espectacles públics

 • Ordre de 15 de setembre de 2009, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el personal de cabina de projecció als locals cinematogràfics.

 • Llei 14/2010, de 3 de deciembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

 • Ordre 12/2011, de 16 de desembre de 2011, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana.

 • Decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en què s'utilitzen artificis de pirotècnia.

 • Ordre conjunta 1/2012, de 18 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport i la Conselleria de Governació, per la qual es regula la formación dels consumidors reconeguts com a Experts (CRE).

 • Disposició final Primera de la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de Mesures Urgents de Suport a la Iniciativa Empresarial i als Emprenedors, Microempreses i Xicotetes y Mitjanes Empreses de la Comunitat Valenciana.

 • Decret 143/2015, d'11 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

 • Decret 21/2015, de 22 de desembre, del president de la Generalitat, perl qual es regulen els horaris d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics per l'any 2016.

 • Ordre 32/2022, de 7 de desembre, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regulen els horaris d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, pera l’any 2023.

 • Ordre 5/2023, de 8 de maig, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es regula l’obligatorietat i tipologia de cartells informatius per a locals d’oci.

 • Decret 74/2023, de 19 de maig, del Consell, pel qual es regula el Registre d'empreses i establiments destinats a la realització d'espectacles públics i activitats recreatives i socioculturals de la Comunitat Valenciana.

 • Ordre 12/2011, de 16 de desembre de 2011, de la Conselleria de Governació, per la qual es regula el Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament pel que es regulen les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades als municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 9/2012, de 17 de setembre, de la Conselleria de Governació, per la qual es modifica la composición del Consell de Festes Tradicionals de la Comunitat Valenciana.
 • Decret 92/2012, d'1 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el reglament que regula les condicions i la tipologia de les seus festeres tradicionals ubicades en els municipis de la Comunitat Valenciana.
 • Ordre 1/2013, de 31 de gener, de la Conselleria de Governació i Justícia, per la qual es regula el Registre de Seus Festeres Tradicionals, la declaració responsable sobre la seua tipologia i el model de cartell identificatiu.

 • Ordre de 1 de setembre de 2009, de la Conselleria de Governació, per la qual es regulen la figura, les funcions i el règim jurídic dels col·laboradors voluntaris en els festejos taurins tradicionals (bous al carrer) fets a la Comunitat Valenciana.
 • Decret 31/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de festejos taurins tradicionals a la Comunitat Valenciana (bous al carrer).

 • Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es Regulen els Organismes de Certificació Administrativa (OCA).
 • Decret 7/2014, de 10 de gener, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA).