Organismes

Portals

Mediació

Mediació

La mediació és un procediment en el qual dues o més parts implicades en un conflicte o litigi intenten aconseguir, de manera voluntària i per si mateixes, un acord satisfactori sobre la resolució de la seua controvèrsia, amb l'assistència d'una o diverses persones professionals de la mediació.

En aquest tipus de procediment, en el qual preval la comunicació i el diàleg, les parts tenen la llibertat de dir fins on estan disposades a arribar per a aconseguir una possible solució i quant de les seues postures respectives són capaces de cedir o donar. En mediació les parts són les gestores del seu propi conflicte. Són aquestes mateixes les que, amb l'ajuda i guia d'una persona mediadora, acorden la pròpia solució del problema.


Legislació estatal
Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte (BOE núm. 101, de 28.04.2015)
Reial decret 1109/2015, d'11 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la víctima del delicte, i es regulen les Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte (BOE núm. 312, de 30.12.2015)

Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils (BOE núm. 162, de 07.07.2012)
Reial decret 980/2013, de 13 de desembre, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils (BOE  núm. 310, de 27.12.2013)

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social (BOE núm. 289, de 03.12.2013)

Ordre JUS/746/2014, de 7 de maig, per la qual es desenvolupen els articles 14 i 21 del Reial decret 980/2013, de 13 de desembre i es crea el fitxer de mediadors i institucions de mediació (BOE núm. 113, de 09.05.2014)


Legislació autonòmica
Llei 24/2018, de 5 de desembre, de la Generalitat, de mediació de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8439, de 07.12.2018)

Llei 7/2001, de 26 de novembre, reguladora de la mediació familiar, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4138, de 29.11.2001)
Decret 55/2021, de 23 d'abril, del Consell, d'aprovació del Reglament de mediació de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9076, de 05.05.2021)
Deroga els articles 6, 12, 32 i disposició addicional primera de la Llei 7/2001, de 26 de novembre
Resolució de 16 de maig de 2022 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 ajudes destinades a compensar les actuacions de la persona mediadora en les sessions informatives i en els procediments de mediació intrajudicial realitzades en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
(DOGV 9346, de 24.05.2022)
Resolució de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual es concedeix una subvenció a l'ajuntament per a sufragar les despeses del Servei de Mediació de Proximitat (MEDIAPROP) en l'exercici 2022