Organismes

Portals

Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències

Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències

La Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, sota la dependència de la persona titular de la conselleria, exerceix les competències que se li atribueixen en l'article 68 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en matèria d'interior, seguretat pública, coordinació de policies locals, gestió de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita en la Comunitat Valenciana, espectacles, establiments públics, activitats recreatives i socioculturals, protecció civil, extinció d'incendis i gestió d'emergències.

En matèria d'espectacles públics, li corresponen les autoritzacions i sancions derivades de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles, activitats recreatives i establiments públics, i en la normativa reguladora dels espectacles i festejos taurins, així com l'adopció de mesures de policia i provisionals en aquestes matèries.

La persona titular de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències exercirà les competències que li corresponen en relació amb la direcció de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.