Procediment sancionador derivat de la COVID-19

Procediment sancionador derivat de la COVID-19

L'article 31 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, estableix que l'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions establides, quan constituïsquen infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública, i que la vigilància, inspecció i control del compliment de les mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que siguen escaients, correspon als òrgans competents de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals, en l'àmbit de les competències respectives. D'acord amb aquestes previsions, ha de tindre's present que cada Administració conserva les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis. En aquest context, es considera una necessitat extraordinària i urgent establir mesures que permeten a l'Administració de la Generalitat afrontar amb celeritat i eficàcia la tramitació i resolució dels procediments sancionadors que s'incoen per incompliments de les disposicions vigents dictades per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19. 

El règim sancionador té com a objectiu assegurar millor el ple compliment de les mesures de prevenció i contenció enfront de la Covid 19. 

Quines són les mesures de prevenció i les obligacions establides que poden suposar una infracció administrativa en matèria de salut pública?  

La regulació de les mesures de prevenció i les obligacions establides que poden suposar una infracció administrativa en matèria de salut pública, estan en constant actualització depenent del control que s'aconseguisca en la propagació de la pandèmia. Aquesta permanent actualització es materialitza en diferents normes que les autoritats públiques emeten periòdicament.  

Atés que a vegades resulta complicat saber quines són les normes vigents a cada moment, recomanem la visita a la pàgina web de la Generalitat "infocoronavirus.gva.es".  

A més, és molt útil instal·lar l'aplicació per a dispositius mòbils anomenada GVA-RESPONDE, que està en permanent actualització i que recull tota la regulació en un format de fàcil lectura estructurat en preguntes i respostes. L'accés per a descarregar-la pot trobar-lo en la pàgina infocoronavirus.gva.es, o bé, a la botiga d'aplicacions corresponent al seu dispositiu mòbil.