Organismes

Portals

Sotssecretaria

Sotssecretaria

Sota la dependència directa de la persona titular de la Conselleria, la persona titular de Sotssecretaria assumeix les funcions establides en l'article 69 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com les que recull l'article 74 del Decret 112/2023, de 25 de juliol.

En particular, li corresponen les funcions següents:

a. Dirigir i coordinar els serveis generals i dependències comuns de la Conselleria.

b. Tramitar els expedients de contractació i de responsabilitat patrimonial i supervisar els expedients de contractació que gestionen altres centres directius, excepte aquells respecte dels quals els seus titulars tinguen delegades les facultats per a subscriure'ls.

c. Elaborar la proposta de l'avantprojecte del pressupost anual, tramitar les modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

d. Tramitar, proposar i, en general, executar els actes de gestió econòmica i administrativa que li corresponguen, dins de l'àmbit funcional del centre directiu i d'acord amb el que estableixen les disposicions i instruccions dictades pels òrgans competents.

e. Dissenyar, executar i mantindre actualitzats els programes d'informació i gestió econòmica de la Conselleria, a fi d'establir les directrius per a la correcta gestió de despeses i ingressos i l'òptima utilització dels recursos.

f. Gestionar les despeses de personal de la Conselleria i tramitar les incidències de nòmina.

g. L'exercici de la potestat disciplinària respecte del personal adscrit a la Conselleria, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

h. Gestionar la tramitació i coordinació dels convenis i acords de la Conselleria.

i. Emetre informes sobre els assumptes que hagen de sotmetre's al Consell, al president de la Generalitat, o a altres òrgans, quan això siga preceptiu o així ho dispose la persona titular de la Conselleria.

j. Supervisar i remetre els expedients d'assumptes que s'hagen d'elevar a la Comissió de Secretaris Autonòmics i Sotssecretaris.

k. Recaptar l'emissió dels informes jurídics, conformement al que disposen els apartats 2 i 3 de l'article 5 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, de la Generalitat, d'assistència jurídica a la Generalitat.

l. Elaborar, emetre informes i proposar disposicions sobre matèries del seu àmbit funcional, així com dictar resolucions, instruccions i ordres de servei en assumptes de la seua competència.

m. Promoure i coordinar el compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal amb relació als tractaments de dades dels quals la Conselleria té la consideració de responsable, sense perjudici de les funcions de gestió i supervisió que corresponen als òrgans superiors i directius, en l'àmbit de les seues competències materials.

n. Exercir les funcions que li corresponen com a unitat d'igualtat de la Conselleria.

o. Coordinar i gestionar les unitats de resolució de conflictes de València, Castelló i Alacant (URC).

p. Tramitar les propostes de gestió patrimonial dels béns afectes a la Conselleria.

q. Elaborar estudis i anàlisis que fan referència a la racionalització i reorganització, tant de l'estructura organitzativa de la Conselleria com dels procediments de gestió que s'hi realitzen, coordinant els treballs que, en aquesta matèria, siguen elaborats per altres òrgans o unitats del departament.

r. Exercir les funcions que li corresponen per a la millora de la qualitat dels serveis públics, l'avaluació dels plans i programes i l'atenció a les queixes, suggeriments i agraïments, en l'àmbit de la Conselleria.

s. Promoure i coordinar les accions i mesures de transparència, bon govern i participació ciutadana que s'establisquen en l'àmbit de la Conselleria i realitzar-ne el seguiment i vigilància.

t. Racionalitzar els procediments administratius i efectuar estudis i propostes sobre normalització de documentació i simplificació administrativa de la Conselleria.

u. Realitzar estudis tècnics, de diagnòstic de la situació i de dret comparat, així com recopilar documentació sobre aquelles matèries que, sense perjudici de les competències de les conselleries que les tinguen atribuïdes, puguen contribuir, en el marc del desenvolupament de les funcions assignades als diferents òrgans i unitats del departament, a la consecució de l'eficàcia en la prestació dels serveis i de l'eficiència en la utilització dels recursos econòmics.

v. Qualsevol altra competència que se li encomane o delegue o que li conferisquen les disposicions legals o reglamentàries.

En matèria de processos electorals, especialment li correspon:

a. Coordinar i executar els processos electorals a les Corts i a les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana.
b. Elaborar i coordinar la normativa específica destinada a acomplir-la.
c. Coordinar les relacions necessàries amb l'administració electoral i amb els òrgans competents de l'Administració General de l'Estat.
d. Elaborar anàlisis estadístiques, estudis comparatius i avaluació de processos electorals i consultes populars.
e. Realitzar propostes de desenvolupament legislatiu del sistema de consultes populars municipals d'acord amb el legalment establit.
f. Proposar tècniques que optimitzen el funcionament de les infraestructures, procediments i mitjans destinats a la gestió electoral.
g. Gestionar les subvencions autonòmiques anuals i les corresponents per despeses electorals de les formacions polítiques, en els termes establits en la legislació vigent.
h. La gestió i custòdia de l'Arxiu Històric Electoral.