Organismes

Portals

Ajudes Voluntariat de prevenció d'incendis forestals

Ajudes Voluntariat de prevenció d'incendis forestals

Les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals són la línia d'ajudes amb major nombre de convocatòries en el marc de la sensibilització i prevenció d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana. Aquesta ajuda persegueix subvencionar les activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals, campanyes de sensibilització, d'educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals, mitjançant accions dirigides al control i informació de visitants, al control del compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal.

Aquesta subvenció es ve publicant anualment des de l'any 1994, havent-se destinat un total aproximat de 13.783.196€ des de aquesta primera convocatòria, concedint-se en la convocatòria de 2023 un import total de 477.015,01€.

En l'última convocatòria un total de 85 sol·licitants van ser els beneficiaris d'aquesta ajuda, corresponent a 57 ajuntaments i 28 associacions.

 

 


 

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

 PREGUNTES FREQÜENTS:

 • Activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals.
 • Campanyes de sensibilització, educació i conscienciació als visitants en espais naturals i forestals.
  • Aquestes activitats es realitzaran mitjançant accions dirigides al control i informació de visitants, al control del compliment de les diferents normatives aplicables, a la vigilància dissuasiva, i a l'aplicació de programes d'educació ambiental amb especial incidència en el coneixement del mitjà forestal. 

 • Les organitzacions i entitats de voluntariat, segons la definició que d'elles fa la Llei 4/2001, de 19 juny, de la Generalitat, del voluntariat, entre els fins del qual figuren la defensa i conservació de la naturalesa i l'educació ambiental, que estiguen inscrites en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
 • Ajuntaments de la Comunitat Valenciana. 

 • Termini de presentació de la sol·licitud: el termini de presentació de les sol·licituds serà l'indicat en la resolució de convocatòria de les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Termini de notificació i resolució: el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució, serà de 6 mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el DOGV. 
 • Termini de justificació i sol·licitud de pagament: el termini per a justificar i sol·licitar el pagament, serà establit en les corresponents convocatòries, i serà com a màxim el 30 de novembre de l'any d'aquesta.

 • Es pot finançar fins al 100% de l'execució del projecte d'activitats, sent l'ajuda màxima a rebre de 10.000 euros per projecte.

 • Sol·licitud emplenada i signada electrònicament, en model normalitzat.
 • Organitzacions i entitats, certificat de la seua inscripció en el Registre d'Entitats de Voluntariat de la Comunitat Valenciana.
 • En el cas de corporacions locals, acord adoptat pel Ple o, si és el cas, per la Junta de Govern local quan acredite tindre aquesta facultat delegada, o per l'alcalde de la corporació amb la posterior ratificació del Ple o de la junta en el cas que tinga aquesta facultat delegada.
 • Els sol·licitants que no hagen participat en campanyes precedents, informe sobre les activitats realitzades per l'entitat en l'àrea de conservació de la naturalesa i el voluntariat ambiental.
 • Memòria o projecte, amb els següents continguts mínims: 
  • Títol: que expresse de manera curta i precisa, l'activitats que es volen realitzar i on es pretenen dur a terme, i el nom de l'entitat sol·licitant. Per exemple: “Memòria de les activitats de voluntariat ambiental de vigilància per a la prevenció d'incendis forestals, de (nom de l'entitat) en la Serra d'Engarcerán”.
  • Objectiu: definir quals són els propòsits del projecte, assenyalant el camí que cal seguir per a aconseguir-los.
  • Àmbit d'actuació: s'haurà d'indicar la ubicació on es vagen a realitzar les activitats.
  • Nombre de persones voluntàries (total i diari): indicar el nombre de voluntaris, tant total com diari, que es preveu que participaran en l'activitat.
  • Calendari detallat de l'activitat i ubicació: amb la finalitat d'evitar solapaments, presentar la relació de quins dies i a quines hores es té previst realitzar les activitats, així com indicar el lloc exacte on es duran a terme cadascuna d'elles. 
 • Pressupost desglossat segons els diferents blocs de despeses subvencionables, així com importe sol·licitat, que en cap cas podrà superar l'import màxim establit. 
 • En cas de primera sol·licitud o canvi de compte bancari, l'entitat emplenarà l'imprés de manteniment de tercers.
 • Declaració si és el cas, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres administracions públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte.
 • En el cas d'entitats o organitzacions, documentació acreditativa de trobar-se el sol·licitant al corrent o exempt de les seues obligacions tributàries tant de la Generalitat Valenciana com estatal i amb la seguretat social, en els termes establits en l'article 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de 2003, General de Subvencions.
 • Declaració responsable acreditativa de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13, apartat 2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 • El termini per a desenvolupar les activitats serà l'indicat en la resolució de l'exercici corresponent, per la qual es convoquen les subvencions destinades al Voluntariat Ambiental, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 • El compte justificatiu de despeses contindrà:
  • Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
  • Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, amb una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. 

 • Despeses d'alimentació.
 • Despeses de transport, lloguer de vehicles, gasoil i gasolina i dietes de desplaçament.
 • Material fungible necessari per a la correcta realització del projecte, com a material d'oficina.
 • Assegurances obligatòries per al personal voluntari i de responsabilitat de l'entitat, despeses de gestoria i telefonia. Només es finançaran despeses corrents de l'entitat necessàries per a la realització objecte de l'activitat subvencionada, mai despeses d'inversió o financers.
 • Despeses de personal. Import màxim el 10% del total concedit.
 • Despeses d'allotjament del personal voluntari.

 • Si, fins a un 30% de l'import de la subvenció una vegada concedida i aprovada l'ajuda, amb presentació prèvia del justificant de subscripció de la corresponent pòlissa d'assegurances, i sempre que el beneficiari estiga exempt de l'obligació de prestar les garanties previstes per al pagament anticipat si estan inclosos en algun dels supòsits de l'article 171.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, o la llei de pressupostos de la corresponent convocatòria. En el cas que no estiguen exempts de presentar garantia hauran d'acreditar haver constituït la corresponent garantia per a rebre la bestreta.

 • No, el beneficiari no podrà realitzar subcontractació.

 • Sí, és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional. No obstant això l'import de les subvencions regulades per la present ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat. 

 • Sí, i seran tractades com a expedients diferents sempre que els projectes es realitzen en zones diferents. 

 • Sí, però per a ser subvencionables hauran d'haver-se realitzat, dins de l'any de la publicació de la corresponent convocatòria, conforme al que s'estableix en les bases i constar el coneixement i autorització per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

 • Sí, abans de l'inici de l'activitat cal subscriure una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil amb les cobertures mínimes obligatòries, tant del personal voluntari, com de tercers que puguen estar afectats per l'activitat.

 • Sí, cal comunicar per escrit qualsevol modificació que es produïsca en el desenvolupament del projecte.