Organismes

Portals

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 57, prohibeix com a mesura precautòria general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ho.

El Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu Annex VI estableix el procediment d'autorització d'un emplaçament per a actes festius recreatius tradicionals que utilitzen el foc en la zona d'influència forestal (a menys de 100 m del sòl forestal, en este cas).

L'esmentat Decret indica que:

L'ús festiu-recreatiu del foc amb caràcter excepcional en entorns urbans, en el desenvolupament de celebracions de festes locals o d'arrelada tradició cultural, en les quals s'utilitzen artificis de pirotècnia, encés de fogueres o dispositius o equipaments que usen foc, destinats a cuinar o a il·luminació a una distància inferior als 100 metres del sòl forestal, haurà de realitzar-se en emplaçaments autoritzats a aquest efecte.

Per a la consideració de festes locals o d'arrelada tradició cultural per part de la conselleria amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals serà necessari acord plenari de l'entitat municipal en el qual s'aporte el llistat d'aquestes.

L'ajuntament remetrà a la direcció territorial de la conselleria amb competències en prevenció d'incendis forestals, l'emplaçament proposat per a la realització de l'esdeveniment de què es tracte.

Més informació (Annex VI de el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana).

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal o en la zona d'influència forestal.

Les dades d'aquest Registre estan sotmesos a la regulació continguda en l'Annex VI de el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Contingut

El Registre d'emplaçaments contindrà totes les dades consignades en la sol·licitud d'autorització regulada en l'article 1 de el Decret 91/2023, sent públics els següents:

a) Denominació del municipi sol·licitant.

b) Adreça postal i adreça de correu electrònic, telèfon i fax de l'entitat inscrita.

c) Responsable de l'ajuntament i persona de contacte.

d) Ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge…) i/o descripció de l'itinerari a recórrer (ruta, distància…), coordenades *UTM i cartografia de la ubicació i/o ruta on es desenvoluparà l'esdeveniment.

e) Descripció detallada de l'esdeveniment a desenvolupar (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components a utilitzar per al seu desenvolupament…).

f) Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals a executar en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la remissió a normes genèriques.

Les dades del Registre d'emplaçaments estaran sotmesos a la regulació continguda en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o normes que les substituïsquen.​​​​

​​

CONSULTAR REGISTRE D'EMPLAÇAMENTS