Organismes

Portals

Recerca i avaluació

Recerca i avaluació


 

Una línia necessària de treball és millorar el desacoblament actual entre la investigació i la gestió de la prevenció d'incendis forestals.

És fonamental el foment de la transferència de coneixement de la investigació que permeta als gestors públics i privats identificar prèviament les seues necessitats i als centres d'investigació adaptar els seus projectes d'investigació aplicada a aquestes necessitats.

Per això, front una realitat tan complexa i multidimensional com és la prevenció d'incendis forestals, l'abordatge dels quals demanda necessàriament respostes pluridisciplinàries, la investigació pot i deu exercir un paper rellevant.

L'avaluació, entesa com la recollida sistemàtica d'informació, qualitativa i quantitativa, en totes les fases de qualsevol intervenció: el disseny, l'organització, el desenvolupament i la finalització, és un element fonamental que ha de tindre's en compte des de la concepció del projecte. L'avaluació alimenta el propi procés, contribuint a redefinir-lo sobre la marxa, i permet valorar els seus resultats.

Conveni col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC).

A través de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, la Generalitat Valenciana va signar un conveni de col·laboració amb l'Agència Estatal Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), per a instrumentar la concessió d'una subvenció atorgada per la Generalitat al CSIC en relació amb la investigació denominada Bases científiques per a incrementar la resiliència als incendis en els ecosistemes valencians, fase III. Seguiment dels treballs de recerca.

L'objecte d'aquest conveni és instrumentar la concessió d'una subvenció atorgada per la Generalitat Valenciana al CSIC, així com, definir els termes de la col·laboració entre la Generalitat i el CIDE-CSIC per a proporcionar una base científica sobre la resiliència dels ecosistemes valencians als incendis.

Aquest objectiu té una visió a llarg termini, es va iniciar en l'exercici 2020, i es pretén continuar en els següents exercicis, si hi ha disponibilitat pressupostària.

Per a aconseguir l'objectiu esmentat, el pla de treball previst per a l'exercici 2022 consisteix a realitzar la investigació sobre les dues línies de treball, en concret:

A) Assajar en zones concretes la tècnica dels dispersors de bellotes per a augmentar l'abundància de quercíneas (espècies del gènere Quercus), amb la finalitat de potenciar aquestes espècies utilitzant un mètode no agressiu per a l'ecosistema, i amb un cost econòmic baix. Aquestes espècies són estructurals i molt rebrotadoras, per tant, incrementen en gran manera la resiliència dels ecosistemes. L'objectiu concret d'enguany és avaluar l'experimentació iniciada l'any passat, escometre les millores necessàries per a maximitzar el reclutament, i assajar-les.

B) Avaluar les conseqüències ecològiques de les cremes prescrites. En concret, els objectius d'enguany són:

     B1. Realitzar el seguiment dels efectes de les cremes prescrites realitzades durant 2020 i 2021 per la Direcció general de prevenció d'incendis forestals, per a avaluar el seu impacte ecològic (cremes a Castell de Castells i a Morella la Vella).

  

     B2. Mostrejar les zones on es vagen a realitzar les noves cremes prescrites per part de la Direcció general de prevenció d'incendis forestals durant 2022, per a poder posteriorment avaluar el seu impacte.