Organismes

Portals

Ajudes per al control de la vegetació mitjançant ramaderia extensiva en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals

Ajudes per al control de la vegetació mitjançant ramaderia extensiva en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals

Per mitjà d'aquesta ajuda es pretén aconseguir el control adequat de la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals, reduint els riscos d'incendi i complint una funció ecològica important en la muntanya mediterrània. Per tant, els possibles beneficiaris seran les persones titulars d'explotacions ramaderes d'oví, caprí, equí i/o boví que controlen la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en les zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals.

Aquesta subvenció compta amb tres convocatòries, una l'any 2019, una altra en 2022 i una altra aquest any 2023, concedint-se un import total de 315.408,08€, corresponent 199.976,48€ a aquesta última convocatòria.

Aquest any 2023, han sigut beneficiaris d'aquesta subvenció un total de 35 titulars d'explotacions ramaderes en extensiu.

 

 


 

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

  PREGUNTES FREQÜENTS:

 • El maneig i control del bestiar per al pasturatge extensiu en zones considerades com a estratègiques en la prevenció d'incendis forestals.

 • Titulars d'explotacions ramaderes d'oví, caprí, equí i/o boví que controlen la vegetació natural mitjançant l'aprofitament ramader extensiu, en zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals.

 • Els terrenys on es vagen a realitzar les actuacions han d'estar situats en terreny forestal.
 • Poder dur a terme els projectes, activitats o comportaments que motiven la concessió de la subvenció.
 • Disposar de l'autorització d'aprofitament forestal de pastures segons els següents suposats:
  • En muntanyes gestionades per la Generalitat Valenciana s'haurà de disposar de l'autorització o l'adjudicació en vigor de l'aprofitament de pastures durant el període de pastouratge.
  • En la resta de terrenys forestals són necessàries:
   • Aprofitament forestal de pastures mitjançant l'autorització d'aprofitament forestal de pastures concedida i en vigor; o bé realitzar la sol·licitud d'aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció.
   • Dret d'ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l'ajuda i durant el període per al qual se sol·licita.
 • Tindre un mínim de bestiar (consultar mínims en la base quarta de l'Ordre de bases 9/2022, de 21 de juny: 2022_5894.pdf (gva.es) ).
 • Estar registrat en el REGA (Registre d'entitats ramaderes) amb el cens actualitzat a data de la sol·licitud e l'ajuda.
 • Estar al corrent de les obligacions tributarias.
 • No estar incurs en cap de les prohibicions per a ser beneficiari previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Es pot realitzar la sol·licitud d'aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció.

 • La conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals determinarà, per a cada convocatòria d'ajudes, l'oferta de les zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis adequades per al seu manteniment mitjançant bestiar, atenent criteris de necessitat de control de la vegetació en aquestes zones, idoneïtat per la seua especial dificultat per a accedir amb maquinària i oportunitat per l'existència d'explotacions ramaderes en extensiu en la zona que puguen realitzar l'aprofitament i control de la vegetació.
 • Les zones estratègiques lligades a la prevenció d'incendis forestals estaran contemplades en la planificació aprovada de prevenció d'incendis forestals (Plans de demarcació, Plans de parcs naturals, Plans locals de prevenció d'incendis forestals), o bé en qualsevol instrument tècnic de gestió forestal aprovat. 
 • Seran subvencionables les activitats de pasturatge de bestiar oví, caprí, equí i/o boví en extensiu en les següents zones estratègiques de gestió: 

a) Àrees tallafocs existents i futures de la Comunitat Valenciana, contemplades en plans o projectes aprovats per l'administració competent, definits en l'apartat anterior, que requerisquen un manteniment mitjançant desbrossaments. 

b) Zones humides catalogades: en aquestes zones no serà necessari que les àrees tallafocs, i àrees i punts estratègics estiguen executades, sinó que el manteniment de la vegetació es realitze en les zones previstes en els diferents plans de prevenció d'incendis. 

c) Montes gestionats per la Generalitat Valenciana.

d) Àrees i punts estratègics de gestió. 

 • A través de la pàgina web: https://visor.gva.es/visor/.
  • Es recomana tindre activa la capa de límits municipals i l'opció de toponímia activada.
  • Seleccionar en la taula de “Capes”de la dreta::
   • 1. Cartografia de referència.
   • 2. Nomenclàtor Toponímic Valencià.
   • 3. Unitats administratives.
    • Delimitacions territorials.
    • Municipis.
 • Una vegada es tenen seleccionats aquests paràmetres, les caselles a seleccionar per a consultar les diferents àrees són:
   

 

 • Per a les àrees tallafocs:
  • Medi ambient - Prevenció d'incendis forestals.
   • Plans demarcació.
    • Àrees tallafocs.

 

 • Per a les zones humides catalogades:
  • Medi ambient - Espais protegits.
   • Espais naturals protegits. 
    • Zones humides
     • Zones humides

 

 • Per als forests gestionats per la Generalitat Valenciana:
  • Medi ambient - Forestal.
   • Forests gestionats per la conselleria 

 

 • L'ajuda consisteix en una prima per hectàrea per a les superfícies sobre les quals es determine que es realitza el manteniment de la vegetació.
 • L'import de l'ajuda serà anual, dependrà de la superfície en la qual es realitze l'actuació i del grau de compliment de l'objectiu de l'ajuda i serà com a màxim de 120€/ha/any. 
 • L'import anual màxim de l'ajuda per beneficiari serà de 8.000 €. 

 • Sol·licitud, en model normalitzat, que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat, www.gva.es, juntament amb les següents declaracions responsables subscrites per la persona responsable:

a) No estar incurs en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda. 
c) Declaració, si escau, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres Administracions Públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte. 
d) Complir els requisits exigits per a obtindre la condició de persona beneficiària de l'ajuda sol·licitada. 
e) Comprometre's a exercir l'activitat objecte de l'ajuda i a mantindre a la disposició de l'administració els justificants de pagament de les despeses finançades. 
f) Comprometre's a comunicar qualsevol variació que afecte les dades i documentació entregada a l'administració en el context de tramitació d'aquesta ajuda. 
g) Comprometre's a aportar la documentació exigida en la present ordre que no puga ser obtinguda directament per la conselleria. 
h) Comprometre's a facilitar en tot moment la realització dels controls necessaris per a comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el compliment de compromisos així com a aportar la informació necessària requerida, tècnica, econòmica i laboral per a l'elaboració d'indicadors de seguiment de la mesura 
i) Declaració responsable d'ajudes de minimis: haver sol·licitat i/o rebut o no durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors, les següents ajudes subjectes al règim de minimis de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 o a altres reglaments de minimis, a l'efecte de control d'acumulació d'ajudes.
j) Declaració responsable que aquestes ajudes de minimis compleixen o no alguna de les regles d'acumulació indicades en la base sisena apartat 3 d'aquesta ordre de bases. 

 • Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, en el seu cas, del seu representant legal.
 • Acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social.
 • Memòria justificativa de l'actuació a realitzar, cronograma i quantia de l'ajuda sol·licitada, segons el contingut de l'annex III de la present ordre, signada per la persona sol·licitant o representant, que adoptarà la forma de declaració responsable 
  • En el supòsit que s'aporte documentació cartogràfica, aquesta es realitzarà utilitzant la     cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià que es troba en el següent enllace     http://www.icv.gva.es/
 • Document d'autobaremació, segons els criteris de valoració reflectits en l'annex II de la present ordre, signat per la persona sol·licitant o representant, que adoptarà la forma de declaració responsable. 
 • En les muntanyes gestionades per la Generalitat s'haurà d'aportar justificació de l'adjudicació de l'aprofitament de pastures per a la zona de pasturatge.
 • En la resta de terrenys forestals haurà d'aportar: – L'autorització d'aprofitament forestal de pastures concedida i en vigor, o bé justificant d'haver sol·licitat l'autorització d'aprofitament forestal de pastures, o bé realitzar la sol·licitud d'aprofitament forestal de pastures en el moment de sol·licitar la subvenció. – Document admissible en dret que acredite el dret d'ús de pastures sobre els terrenys per als quals se sol·licita l'ajuda i durant el període per al qual se sol·licita.
 • Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció, conforme el que s'estableix en l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb l'administració de la Generalitat.
 • Còpia de la cartilla ramadera o llibre d'explotació ramadera amb el cens actualitzat a data de la sol·licitud d'ajuda, amb la classificació zootècnica compatible amb l'aprofitament en extensiu i amb la qualificació sanitària actualitzada del bestiar que s'empre per a aquest servei, d'acord amb els criteris establits per l'autoritat competent en sanitat animal.
 • En el cas de persones jurídiques o agrupació de persones físiques, còpia compulsada dels estatuts de l'entitat i/o escriptura de constitució o qualsevol altre document admissible en dret que l'acredite i còpia de poders que acrediten la representació.
 • En el cas de persones jurídiques o agrupació de persones físiques, certificació de l'acta on conste l'acord de sol·licitar les ajudes i nomenament del representant de l'entitat per a efectuar la gestió.
 • Documentació acreditativa suficient per a poder valorar els punts inclosos en els criteris de baremació contemplats en l'annex II. En el cas que no siguen inclosos, s'entendrà que no es disposa a l'efecte de la valoració. 

 • A través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es, en la forma que es determine en la convocatòria. 

 • Termini de presentació de la sol·licitud: el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda s'establirà en la convocatòria d'aquestes, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Termini de notificació i resolució: el termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptant a partir de la finalització del termini de presentació d'aquestes. 
 • Termini de justificació i sol·licitud de pagament: el termini màxim per a justificar serà establit en les corresponents convocatòries, aquest termini particular no podrà ser superior als 3 mesos posteriors a la finalització d'activitat ni, en tot cas, al 30 de novembre de l'any en què es realitze l'activitat. 

 • La sol·licitud de pagament de la subvenció es presentarà a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es, i anirà dirigida a la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
 • La sol·licitud de pagament anirà acompanyada del quadern de camp mensual, en el qual es reflectiran els dies en què ha realitzat el pasturatge en les diferents zones d'actuació, i que podrà ser diligenciat per l'agent mediambiental de zona en els controls diaris. (Consultar Annex IV de l'Ordre de bases 9/2022, de 21 de juny: 2022_5894.pdf (gva.es)).

 • No, les actuacions iniciades abans de presentar la sol·licitud de l'ajuda, no són subvecionables.

 • Si, es pot perdre o reduir, si es deixa de complir algun dels requisits que van motivar la concessió de la subvenció. 
   

 • Sí, aquesta subvenció serà compatible amb subvencions d'altres administracions públiques, o altres ens públics o privats. No obstant això, l'import de les subvenció en cap cas podrà ser d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari. 

 • Si, es durà a terme un pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant:

a) La comprovació i el control de la documentació de caràcter econòmic-justificativa de l'import concedit i de la memòria relativa a l'actuació subvencionada.

b) Control sobre el terreny i de qualitat de l'activitat subvencionada, amb selecció de la mostra de manera aleatòria i amb criteris de risc.

En aquests controls es comprovarà el compliment dels objectius, requisits i compromisos adquirits. Així mateix es verificarà que els sol·licitants no hagen creat artificialment les condicions per a complir els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

 • En el supòsit que la sol·licitud incloga municipis de dues províncies diferents, l'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà el Servei Territorial de Medi ambient de la Conselleria competent en prevenció d'incendis forestals de la província en l'àmbit de la qual se situe la major part de la zona estratègica de gestió objecte de l'aprofitament.