Organismes

Portals

Presentació

Presentació

L'article 2 de l'Ordre 5/2021, de 19 de febrer, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, de desplegament del Decret 172/2020, de 30 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública atribueix a la Subdirecció General del Gabinet Tècnic de la Conselleria les funcions pròpies de la Unitat d'Igualtat de la Conselleria.

En virtut del Decret 87/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública. Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la Subdirecció General del Gabinet Tècnic, de manera transversal i coordinant-se amb el centre directiu de la Generalitat amb competències en matèria d'igualtat de gènere, exercirà, en l'àmbit d'aquesta conselleria, com a Unitat d'Igualtat, les funcions següents:

a. Vetlar per l'aplicació efectiva del principi d'igualtat entre dones i homes.

b. Realitzar el seguiment, avaluació i desenvolupament del grau de compliment de la normativa vigent en matèria d'igualtat entre dones i homes.

c. Assessorar en l'elaboració d'informes sobre impacte per raó de gènere.

d. Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en qualsevol actuació que es duga a terme en l'àmbit de les competències de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, així com analitzar els resultats que la seua realització ha tingut respecte al gènere.

e. Fomentar i assegurar l'ús de llenguatge no sexista i no discriminatori en els documents i informes elaborats en la Conselleria.

f. Assistir tècnicament en l'elaboració de la publicitat institucional promoguda des de la Conselleria de manera que aquesta transmeta valors positius i igualitaris, evitant estereotips de gènere.

g. Supervisar i proposar mesures per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'elaboració dels pressupostos.

h. Demanar la informació estadística generada per l'activitat de la Conselleria i assessorar en relació amb la seua elaboració, a més de realitzar l'anàlisi, seguiment i control, des de la dimensió de gènere, de les estadístiques oficials relacionades amb el seu àmbit competencial.

i. Promoure l'elaboració d'estudis d'investigació i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones en relació amb les àrees d'activitat del departament, amb la finalitat de detectar i corregir possibles situacions de desigualtat entre dones i homes.

j. Assessorar en l'elaboració de plans d'igualtat, col•laborar en la seua avaluació i proposar l'adopció de mesures correctores.

k. Impulsar la formació i sensibilització del personal del departament en relació a l'abast i significat del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, mitjançant la formulació de propostes d'accions formatives a la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere.

l. Promoure i impulsar el desenvolupament de mesures de coresponsabilitat i conciliació de la vida personal, laboral i familiar que s'adopten des de la Conselleria amb competències en funció pública.

m. Impulsar i proposar mesures específiques dirigides a corregir situacions de desigualtat social que afecten especialment dones en exclusió social, víctimes de violència o que pateixen discriminació múltiple.