Meses electorals

Meses electorals

La mesa electoral, com a unitat bàsica del procés electoral, és part de l'administració electoral i està formada per ciutadans triats per sorteig. Està formada per un president o per una presidenta i dos vocals i pels respectius suplents, i té com a objecte fonamental garantir la llibertat i el secret del vot, així com vetlar perquè el dret del vot s'exercisca personalment.

Aquests càrrecs són obligatoris. No poden ser exercits pels que es presenten com a candidats.

 

Més informació