Administració electoral

L'administració electoral té com a finalitat garantir la transparència i l'objectivitat dels processos electorals i garantir el principi d'igualtat en l'accés als càrrecs públics, sense perjuí de les competències que corresponguen als tribunals.

D'acord amb l'article 8 de la Llei Orgànica 5/ 1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, integren l'administració electoral la Junta Electoral Central, les juntes electorals provincials, les juntes electorals de zona i, si és el cas, de comunitat autònoma, així com les meses electorals.

A més, segons l'article 15 de la Llei Electoral Valenciana integren l'administració electoral a la Comunitat, la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, les juntes electorals provincials i les juntes electorals de zona, així com les meses electorals. 

Imagen Administración Electoral