Juntes Electorals Provincials

Juntes Electorals Provincials

Es constitueixen el tercer dia de la convocatòria d'unes eleccions. Són de caràcter temporal ja que als 100 dies d'haver-se celebrat els comicis conclou el seu mandat. Si durant aquest període es convocaren unes altres eleccions, la competència de les Juntes s'entendrà prorrogada fins a 100 dies després de la celebració d'aquelles.

Segons l'article 8.3 de la LOREG tenen la seu en les capitals de província, per tant en la nostra Comunitat hi ha tres Juntes Electorals Provincials, amb seu a Alacant, Castelló i València.

Cada Junta Electoral Provincial està composta per:

  • Tres vocals, magistrats/des de l'audiència provincial corresponent, designats, mitjançant insaculació, pel Consell General del Poder Judicial. Quan no hi haguera en l'audiència de què es tracte prou nombre de magistrats, es designaran titulars d'òrgans jurisdiccionals unipersonals de la capital de província.
  • Dos vocals nomenats/des per la Junta Electoral Central entre catedràtics/ques i professors/es titulars de Dret o de Ciències Polítiques i de Sociologia, o juristes de reconegut prestigi residents a la província.

Les Juntes Electorals Provincials es constitueixen inicialment amb els vocals judicials el tercer dia següent a la convocatòria d'eleccions. Aquests trien, d'entre ells, el president de la Junta.

La designació dels vocals no judicials té lloc una vegada proclamades les candidatures presentades; les candidatures presentades en cada circumscripció proposaran conjuntament les persones que hagen d'exercir aquests càrrecs.

Els/les presidents/es de les Juntes Electorals Provincials estaran exclusivament dedicats a les funcions pròpies de les seues respectives Juntes Electorals des de la convocatòria de les eleccions fins la proclamació dels electes i, si és el cas, fins a l'execució de les sentències dels procediments contenciosos, inclòs el recurs d'empara previst en l'article 114.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, a què haja donat lloc el procés electoral en les seues corresponents circumscripcions, i s'entendrà prorrogat, si fóra procedent, el termini previst en l'article 15.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. A aquests efectes, el Consell General del Poder Judicial proveirà les mesures oportunes.

El/la secretari/a de la Junta Provincial és el secretari/a de l'audiència respectiva i, si n'haguera diversos, el/la més antic/ga. Participa amb veu però sense vot en les deliberacions.

Els/les delegats/des provincials de l'Oficina del Cens Electoral participen amb veu però sense vot en les Juntes Electorals Provincials (art. 12.1 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).

Competències

Atenent el superior criteri de la Junta Electoral Central, les Juntes Electorals Provincials podran:

a) Cursar instruccions de compliment obligatori a les Juntes Electorals de Zona en qualsevol matèria electoral.

b) Resoldre de manera vinculant les consultes que li eleven les Juntes Electorals de Zona.

c) Revocar d'ofici, en qualsevol temps o instància de part interessada, dins dels terminis previstos en l'article 21 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, les decisions de les Juntes Electorals de Zona quan s'oposen a la interpretació feta per la Junta Electoral Provincial.

d) Unificar els criteris interpretatius de les Juntes Electorals de Zona en qualsevol matèria electoral. Així mateix, i dins del seu àmbit territorial, a les Juntes Electorals Provincials els correspon:

e) Resoldre les queixes, reclamacions i recursos que se'ls dirigisquen d'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General o amb qualsevol altra disposició que li atribuïsca la dita competència.

f) Exercir potestat disciplinària sobre totes les persones que intervinguen amb caràcter oficial en les operacions electorals.

g) Corregir les infraccions que es produïsquen en el procés electoral, sempre que no siguen constitutives de delicte, i imposar multes fins a la quantia màxima de 1.200 euros.

Finalment, té assignada la funció següent:

h) En cas d'impagament de les multes imposades per aquesta, remetre a l'òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda la certificació del descobert per a exacció de la multa per via de constrenyiment (art. 19.2, 3 i 5 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General).