Eleccions a Entitats Locals Menors

Eleccions a Entitats Locals Menors

Són entitats locals menors aquells nuclis de població separats territorialment del municipi a què pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb la normativa que les regula,  Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.     

A la nostra Comunitat hi ha actualment, set entitats locals menors:

Entitat local menor Municipi
La Llosa de Camacho Alcalalí
La Xara Dènia
Jesús Pobre Dènia
Ballestar La Pobla de Benifassà
La Barraca d'Aigües Vives Alzira
El Perelló Sueca
Mareny de Barraquetes Sueca

 

Els òrgans de govern i administració de les entitats locals menors són la Presidència i la Junta Veïnal  (art. 65.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

La Junta Veïnal estarà integrada per la Presidència i pels/per les vocals, amb un mínim de dos, als/les quals se sumarà un/a vocal per cada 200 habitants, sense comptar les fraccions.

El nombre total de membres no podrà ser superior a un terç del nombre de regidors de l'ajuntament a què pertanyen (art. 65.2 de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana). L'elecció dels òrgans de govern de les entitats locals menors es durà a terme en el mateix acte que les eleccions municipals i a les Corts,

Tots els candidats i candidates han de tindre la condició d'electors/es i residents en l'entitat local menor (art. 66.4.a) de la Llei 8/2010, de Règim Local de la Comunitat Valenciana), i són triats/des d'acord amb les regles següents:

  1. Tots els candidats i candidates s'integraran en una sola llista i cada elector/a podrà donar el seu vot a tants candidats i candidates  com càrrecs disponibles corresponguen.
  2. Serà proclamat president o presidenta el/la candidat/a que haja obtingut el nombre més gran de vots, i vocals, els candidats i les candidates que més vots obtinguen, fins a completar el nombre de càrrecs elegibles.
  3. Els casos d'empat es resoldran per sorteig.

En cas de defunció, incapacitat o renúncia del president/a, serà proclamat/da com a tal el que seguisca per nombre de vots obtinguts.

Les vacants que es produïsquen entre els/les vocals seran atribuïdes al candidat o candidata no triat que més vots haja obtingut (art. 66.4 i 6 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

Legislació específica eleccions a Entitats Locals Menors