T'interessa

Eleccions a Entitats Locals Menors

Eleccions a Entitats Locals Menors

Són entitats locals menors aquells nuclis de població separats territorialment del municipi a què pertanyen i que, tenint característiques peculiars, es constituïsquen com a tals d'acord amb la normativa que les regula,  Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana.     

A la nostra Comunitat hi ha actualment, set entitats locals menors:

Entitat local menor Municipi
La Llosa de Camacho Alcalalí
La Xara Dènia
Jesús Pobre Dènia
Ballestar La Pobla de Benifassà
La Barraca d'Aigües Vives Alzira
El Perelló Sueca
Mareny de Barraquetes Sueca

 

Els òrgans de govern i administració de les entitats locals menors són la Presidència i la Junta Veïnal  (art. 65.1 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana).

La junta veïnal, sense perjudici del supòsit específic previst en l'article 64, estarà integrada per la presidència i pels vocals, el nombre dels quals resultarà d'aplicar l'escala següent:

D'1 a 250 habitants 3
De 251 a 1.000 habitants 5
De 1.001 en avant 7

 

Per a l'elecció dels membres de la junta veïnal poden presentar-se candidatures mitjançant llistes tancades en aquelles entitats locals menors amb una població superior a 250 habitants, o candidatures a través de llistes obertes de candidats en aquelles entitats locals menors amb una població igual o inferior a 250 habitants, d'acord amb el que estableix aquesta llei, i hi regeix supletòriament el que disposa la normativa de règim electoral general.

Legislació específica eleccions a Entitats Locals Menors