Junta Electoral Central

Junta Electoral Central

La Junta Electoral Central és l'òrgan superior de l'administració electoral. Té caràcter permanent i seu en el Congrés dels Diputats, a Madrid.

Està composta per:

  • Huit vocals magistrats o magistrades del Tribunal Suprem, designats, per insaculació, pel Consell General del Poder Judicial.
  • Cinc vocals catedràtics o catedràtiques de Dret o de Ciències Polítiques i Sociologia, en actiu, designats a proposta conjunta dels partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació en el Congrés dels Diputats.

Les designacions esmentades s'han de realitzar en els noranta dies següents a la sessió constitutiva del Congrés dels Diputats. Les vocalies són nomenades per mitjà d'un reial decret i continuen en el mandat fins a la presa de possessió de la nova Junta Electoral Central a l'inici de la legislatura següent. Aquestes trien, entre les vocalies d'origen judicial, la presidència i la vicepresidència de la Junta en la sessió constitutiva.

La Secretaria de la Junta Electoral Central està ocupada per qui exercisca la Secretaria General del Congrés dels Diputats, participa amb veu i sense vot en les seues deliberacions i és qui custòdia la documentació de qualsevol classe corresponent a la Junta.

El director o directora de l'Oficina del Cens Electoral participa amb veu i sense vot en la Junta Electoral Central.