Organismes

Portals

Preguntes freqüents

Correspon al Servici d'Espectacles de la Direcció General de Seguretat i Protecció Ciutadana autoritzar la compatibilitat d'activitats en establiments públics, segons el que estableix l'apartat Especificitats del Catàleg annex d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, contingut en la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics. A aquests efectes:

 • En el cas que un establiment es dedique a diverses activitats definides per separat en aquest catàleg, sempre que aquestes siguen compatibles, s'haurà de fer constar en la llicència d'obertura cada una de les activitats autoritzades. Així mateix, si el local o recinte compta amb diversos espais d'ús diferenciat, haurà d'expressar-se'n l'aforament de cada un.
 • Es consideren activitats incompatibles físicament, tècnicament o legalment aquelles que difereixen quant a horari, dotacions o públic a qui s'autoritza l'accés, excepte autorització expressa, estant subjectes a les condicions que l'autorització determine.

Correspon a l'Ajuntament, en el terme municipal del qual es pretenga fer, autoritzar la realització d'espectacles públics i activitats recreatives en instal·lacions eventuals, segons el que estableix l'article 15 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i el títol V del Decret 52/2010, de 26 de març, en allòque no s'opose al que s'ha indicat en la llei adés esmentada. Els requisits són:

 • Sol·licitud d'autorització a l'ajuntament, amb un mes, com a mínim, d'antelació al començament de l'espectacle.
 • Compliment, en termes anàlegs als de les instal·lacions fixes, de les condicions tècniques generals i de la disponibilitat d'assegurança.
 • Constitució potestativa d'una fiança com a requisit per a la concessió de la llicència.
 • Les llicències i autoritzacions tindran una durada màxima de quatre mesos.

Segons el que estableixen els articles 7 i 25 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre:

 • Els espectacles i activitats extraordinaris que es pretenguen realitzar amb caràcter ocasional o particular en un establiment públic, sempre que no suposen una modificació de les condicions tècniques generals citades en l'article 4 de la llei i, en especial, una alteració de la seguretat del local o recinte, un augment d'aforament sobre l'inicialment previst o una instal·lació d'escenaris o coberts, seran objecte de declaració responsable davant l'òrgan competent de la Generalitat a efectes informatius.
 • Per la seua banda, els espectacles i activitats extraordinaris que comporten una modificació de les condicions tècniques generals, una alteració de la seguretat, un augment d'aforament sobre el previst o impliquen la instal·lació de coberts, seran objecte de sol·licitud davant l'òrgan competent de la Generalitat a l'efecte de pertinent autorització.
 • La documentació annexa que ha d'acompanyar la sol·licitud, el termini de presentació així com la resta de requisits de procediment exigibles, s'atendrà al que s'ha previst en el Decret 52/2010, de 26 de març en allò que no s'opose a l'actual Llei 14/2010.

Segons el que estableix l'article 33 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, i el Decret 52/2010, de 26 de març, del Govern Valencià, en el seu títol VI, els titulars o organitzadors dels locals i establiments:

 • Hauran d'impedir l'accés a persones que manifesten comportaments violents.
 • Podran establir condicions d'admissió, així com instruccions o normes particulars per al normal desenvolupament de l'espectacle o activitat.
 • Quan aquestes condicions, instruccions o normes diferisquen de les reglamentàriament autoritzades, hauran de ser visades i aprovades per l'òrgan competent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics de la Generalitat i figurar de forma fàcilment llegible en lloc visible.
 • L'exercici del dret d'admissió no podrà implicar cap tipus de discriminació.
 • Si el consumidor o usuari considera que l'exercici del dret d'admissió o les condicions d'accés a l'establiment són contràries al que estableix la legislació vigent, podrà formular reclamació en els fulls de reclamacions existents en l'establiment a disposició del públic.
 • Anualment es convocaran proves avaluadores per a l'obtenció de l'acreditació per a servei específic d'admissió. Les convocatòries esmentades s'efectuaran mitjançant resolució de la Conselleria de Governació, havent de presentar els aspirants una sol·licitud per a efectuar la prova avaluadora, certificat de pagament de la taxa, titulació mínima exigit i certificat d'antecedents penals, en què conste que no se'n tenen.