Organismes

Portals

Bous al carrer

Presentació

Presentació

Els festejos de bous al carrer són, en qualsevol de les seues modalitats, un espectacle d'ampli arrelament i tradició en la Comunitat Valenciana. Al llarg de l'any es realitzen més de 8.000 celebracions i són més de 250 municipis els que els organitzen, dades que justifiquen el que meresquen, per dret propi, un apartat específic i particular dins del gènere “espectacles”.

Actualment, la Conselleria competent en matèria d'Interior és el Departament de la Generalitat amb atribucions en bous al carrer. La seua normativa, autoritzacions, promoció, informació, atenció i assistència a l'organitzador així com la convocatòria de la Comissió Consultiva de Festejos Taurins Tradicionals (Bous al carrer) de la Comunitat Valenciana són, en síntesi, les funcions principals que, en aquest àmbit s'efectuen.