Organismes

Portals

Obtenció d'un duplicat de l'acreditació per a personal del Servici Específic d’Admissió (SEA)

Obtenció d'un duplicat de l'acreditació per a personal del Servici Específic d’Admissió (SEA)

QUAN

Les persones que disposen del carnet del servei específic d'admissió (SIGA) en vigor i necessiten obtindre un duplicat del mateix per robatori o pèrdua, poden fer-lo en qualsevol moment.

TRÀMITS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

És necessari remetre una sol·licitud (enllaç a la mateixa), aportar una fotografia grandària carnet recent i en color i abonar una taxa de X€.

No sé si és necessari que aporten més informació o directament es comprova ja ací en el servei que efectivament estan en condicions d'obtindre el duplicat.

Indicar ací formes de presentació (presencial, telemàtica), destinatari i llocs de presentació.

Si efectivament s'ha d'abonar la taxa a priori, en cas que el sol·licitant no estiga en condicions d'obtindre el duplicat cal indicar prèviament que no se li retornarà l'import d'aquesta. De realitzar-se a posteriori, una vegada comprovat que està en condicions d'obtindre-ho, veure quin seria el flux del procés.

Altres aspectes que serà necessari indicar:

L'interessat ha d'indicar en la sol·licitud la manera en què desitja rebre el duplicat.
Indicar el termini en el qual estarà disponible (aproximadament) des de l'entrada de la sol·licitud en el registre corresponent.
Correu del sol·licitant per a indicar-li que disposa ja de la còpia o que se li ha rebutjat.
Indicar amb claredat, que la vigència del duplicat serà la mateixa que tenia el carnet extraviat.