Bous al carrer

Bous al carrer

El festeig de 'Bous al carrer' en qualsevol de les seues modalitats, és un espectacle molt arrelat al nostre territori. De fet, a la Comunitat Valenciana tenen lloc uns 7.000 festejos de 'Bous al carrer' a l'any, i sol·liciten aquest tipus de festejos més de 300 municipis.

Per a la regulació d'estos esdeveniments populars, la Generalitat compta amb el Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel cual s'aproba el Reglament de Festejos Taurins Tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer). Una norma modificada pel Decret 120/2010, de 27 d'agost i desenrotllada per l'Ordre de 1 de setembre de 2009 per la qual es regula la figura, funcions i règim jurídic dels col·laboradors voluntaris. Tota esta normativa, pionera i molt estricta en matèria de seguretat, que regula les condicions de realització i desenvolupament dels festejos taurins, i l'objectiu prioritari de la qual és garantir els drets, interessos i seguretat dels espectadors i participants així com la integritat dels animals. Per a això, el decret estableix una sèrie de mesures de mesures de seguretat, de compliment obligatori per a tots els ajuntaments que acullen aquests festejos als seus municipis, per a poder oferir les màximes garanties que en els espectacles taurins es produïsquen les menors desgràcies possibles.

L'objectiu de la Conselleria de Governació és vetlar perquè el decret es complisca al màxim i, amb aqueixa finalitat, organitza diverses jornades per a aprofundir en el contingut del decret i els drets i les obligacions d'aquells que han d'aplicar-lo per a la realització de qualsevol festeig.

bous al carrer

D'esta manera, enguany s'han realitzat les III Jornades de Formació per a presidents i delegats governatius de places de bous de la Comunitat, que van comptar amb l'assistència de 55 participants, i les I Jornades de `Bous al carrer' per a alcaldes i organitzadors d'esdeveniments taurins, fetes a onze municipis de la Comunitat i en les quals van participar més de 300 persones, amb el propòsit que els implicats en els festejos n¿aprofundiren els coneixements sobre el Decret 23/2007, i aclariren certs dubtes respecte d'això.

Estes Jornades van tindre continuïtat durant l'exercici 2010. Finalment, la Conselleria de Governació està treballant actualment en un registre per a totes aquelles persones aficionades que desitgen participar com a col·laborador voluntari. D'esta iniciativa es donarà oportuna publicitat.

Memòria Bous al carrer

Listado documentos