Visualització de contingut web

Normativa

Normativa vigent e n matèria de Funció Pública

 

 

 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
 
 • Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l'Administració Pública.
 
 • Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.
 
 • Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses dependents. 
 
 

 

 

 

Selecció, provisió de llocs i carrera administrativa

Condicions de treball

 • Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell
  Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Consell
 • Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell
  Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat

Barems generals del concursos

Provisió temporal de llocs de treball de l'Administració del Consell pel sistema de millora d'ocupació

Regulació de borses d'ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l'Administració del Consell

Relacions de llocs de treball de l'administració al servici del Consell

 • Resolució de 13 de setembre de 2013, de la directora general de Recursos Humans
  Resolució de 13 de setembre de 2013, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'adapta la classificació dels llocs de treball de l'administració de la Generalitat a la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i el Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, i s'aproven les relacions de llocs de treball de l'administració al servici del Consell de la Generalitat
 • Resolució de 15 de novembre de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans
  Resolució de 15 de novembre de 2013, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es rectifiquen els errors advertits en la Resolució de 13 de setembre de 2013, de la directora general de Recursos Humans, per la qual s'adapta la classificació dels llocs de treball de l'Administració de la Generalitat a la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i el Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, i s'aproven les relacions de llocs de treball de l'Administració al servici del Consell de la Generalitat
 • Resolució de 27 de març de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans
  Resolució de 27 de març de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adapta la classificació de determinats llocs de treball de l'Administració de la Generalitat a la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, i al Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat, i s'actualitzen les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat
 • Resolució de 14 d'abril de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans
  Resolució de 14 d'abril de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es rectifiquen els errors advertits en la Resolució de 27 de març de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual s'adapta la classificació de determinats llocs de treball de l'Administració de la Generalitat a la Llei 10/2010, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i al Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'establixen els criteris generals per a la classificació dels llocs de treball, i el procediment d'elaboració i aprovació de les relacions de llocs de treball de l'administració de la Generalitat, i s'actualitzen les relacions de llocs de treball de l'Administració de la Generalitat

Dietes: indemnitzacions per raons del servici i gratificacions

 • Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià
  Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris
 • Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell
  Decret 88/2008, de 20 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servici i gratificacions per servicis extraordinaris
 • Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública
  Ordre de 23 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es desplega el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Govern Valencià, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris
 • Decret 130/2002, de 30 de juliol, del Govern Valencià
  Decret 130/2002, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regula la gratificació extraordinària a percebre pel personal que obtinga la jubilació contemplada en la disposició transitòria novena de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu
 • Decret 54/1999, de 19 d'abril, del Govern Valencià
  Decret 54/1999, de 19 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el règim de les dietes i indemnitzacions que han de percebre els membres de l'administració electoral, personal al seu servei i personal de les administracions públiques que participen en el desenvolupament del procés electoral autonòmic