Subvenció a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació parlamentària per a despeses electorals generades amb motiu de les eleccions a les Corts Valencianes

Subvenció a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d'electors amb representació parlamentària per a despeses electorals generades amb motiu de les eleccions a les Corts Valencianes

Amb motiu de la celebració de cada procés electoral a les Corts, i d'acord amb allò que s'ha regulat en la Llei Electoral Valenciana (articles 37 i ss), la Generalitat atorga una subvenció per a despeses electorals, que s’abona en dos fases:

Abans de la celebració de les eleccions, i en compliment del que disposa l’article 42 de la Llei Electoral Valenciana s’ha abonat un 30% de l’import a les formacions amb representació en les Corts, d’acord amb els resultats obtinguts en les últimes eleccions celebrades.

Després de la celebració de les eleccions, i d’acord amb els nous resultats obtinguts per cada formació i amb l’informe que preceptivament emet la Sindicatura de Comptes sobre la “regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 d’abril de 2019”, s’ha de procedir a abonar a les noves formacions polítiques que han obtingut representació parlamentària la quantitat que corresponga, i liquidar les quantitats que resten per percebre a aquelles que han rebut la bestreta.

En la taula que a continuació s'exposa, es detallen les quantitats abonades a les distintes formacions polítiques en ambdós períodes i en funció dels resultats obtinguts.

Normativa específica

ORDRE 3/2019, de 8 de març, de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, per la qual es fixen les quantitats actualitzades per al càlcul de subvencions i bestretes per a despeses electorals, així com el límit dels que puguen realitzar els partits, coalicions o agrupacions que concórreguen a les eleccions a les Corts. (DOGV 8504, de 12.03.2019)

ACORD 54/2019, de 7 de maig, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, pel qual es publiquen els resultats finals i la relació de diputats i diputades electes en les eleccions a les Corts Valencianes el dia 28 d’abril de 2019

Declaració sobre la regularitat de les comptabilitats electorals derivades de les eleccions a les Corts de 28 d'abril de 2019. (de 24 de juliol de 2019)

Llei 1/1987, Electoral Valenciana. Títol VI: despeses i subvencions electorals

Art. 127.1 de la Llei Orgànica 5/1985,de 19 de juny, de Règim Electoral General que estableix que, en cap cas la subvenció corresponent a cada grup polític podrà sobrepassar la xifra de despeses electorals declarades justificades per la Sindicatura de Comptes en l'exercici de la seua funció fiscalitzadora