T'interessa

Subvenció anual no condicionada per a atendre despeses de funcionament a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb representació en les Corts Valencianes

Subvenció anual no condicionada per a atendre despeses de funcionament a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors amb representació en les Corts Valencianes

La Generalitat concedeix a les diferents formacions polítiques amb representació en Les Corts una quantitat anual, en concepte de subvenció, que es distribueix entre les diferents formacions amb representació en Les Corts, d'acord amb els resultats obtinguts en les últimes eleccions.

Aquestes subvencions regulades per la Llei orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre Finançament dels partits polítics, estan previstes en la Llei 14/2007, de 26 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització de la Generalitat en el seu capítol XVI, article 57.

La finalitat d'aquesta subvenció és atendre despeses de funcionament. El seu import anual és limitat i està consignat en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a cada exercici pressupostari. La fixació de les quanties que correspon a cada formació es produeix a l'inici de cada exercici, una vegada aprovats els pressupostos, o una vegada celebrades eleccions que, en determinar nous resultats, obliga a efectuar un nou repartiment.

Els criteris per a efectuar el repartiment de les quantitats són els següents:

Per a l'assignació de la subvenció es dividirà la corresponent consignació pressupostària en tres quantitats iguals. Una d'elles es distribuirà en proporció al nombre d'escons obtinguts per cada partit polític, federació, coalició i agrupació d'electors en les últimes eleccions a les Corts, i les dues restants proporcionalment a tots els vots obtinguts per cada partit polític, federació, coalició i agrupació d'electors en aquestes eleccions. La subvenció anual corresponent a cada partit polític es farà efectiva en 12 mensualitats.

Exercici 2024: