Novetats

Ves enrere Publicat el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Publicat el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.

Aquest nou text normatiu té una Disposició derogatòria única que indica que, amb l’aprovació del reglament, queden derogats els següents decrets i ordres:

 1. Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les acampades i l’ús d’instal·lacions recreatives en les forests de la Comunitat Valenciana.
 2. Ordre de 20 de març de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es desplega el Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les acampades i l’ús d’instal·lacions recreatives en les forests de la Comunitat Valenciana.
 3. Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.
 4. Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s’estableixen normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats.
 5. Decret 7/2004, de 23 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual aprova el plec general de normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’execució d’obres i treballs que es realitzen en terreny forestal o en els seus voltants.
 6. Decret 179/2004, de 24 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació del senderisme i esports de forest de manera compatible amb la conservació de medi natural.
 7. Els articles 14 i 15 del Decret 82/2005, de 22 d’abril, del Consell de la Generalitat, d’ordenació ambiental d’explotacions mineres en espais forestals de la Comunitat Valenciana.
 8. Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es declaren els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana zona d’alt risc d’incendi.
 9. Decret 66/2007, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es desenvolupa el Registre de terrenys forestals incendiats de la Comunitat Valencia[1]na creat per la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.
 10. Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.
 11. Els articles 8, 9 i des de l’article 17 fins a 92 del Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).
 12. Ordre 15/2013, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regula la Mesa Forestal de la Comunitat Valenciana.
 13. La disposició transitòria única de l’Ordre 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es crea i regula el Registre de plantacions forestals temporals en terrenys agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el Catàleg d’espècies al·lòctones.
 14. Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s’aproven les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals a observar en l’ús festivo-recreatiu del foc en sòl forestal, adjacent o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal i la seua modificació pel Decret 21/2019, de 15 de febrer, del Consell.
 15. Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d’incendis forestals.
 16. Decret 21/2020, de 14 de febrer, del Consell, de creació dels consells forestals de demarcació.

 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.