Organismes

Portals

Recerca d'incendis forestals (GOIIF)

Recerca d'incendis forestals (GOIIF)

La investigació de causes d'incendi és una ferramenta fonamental en les labors de prevenció d'incendis forestals, perquè difícilment es poden prendre mesures preventives eficaces si no es coneixen amb exactitud les causes i motivacions que els produïxen.

A més, és una peça clau per a poder identificar al presumpte autor de l'incendi amb la finalitat d'exigir-li les responsabilitats que es determinen, ja siguen administratives o penals.

La investigació d'incendis forestals perseguix determinar les causes d'inici del foc i identificar les situacions de risc que les produïxen amb la finalitat d'aplicar i divulgar les mesures preventives adequades per a cada causa.

Per a aconseguir estos objectius, és necessari realitzar un seguiment exhaustiu dels incendis forestals que es produïxen en la Comunitat Valenciana. Tota la informació queda registrada en un arxiu de dades històric sobre les causes d'inici.

L'anàlisi de la informació obtinguda permet detectar i definir les diferents situacions de risc, punt de partida per a elaborar la planificació i els programes de prevenció d'incendis adequats per a reduir el risc potencial que es produïsca un incendi forestal.

 

COMUNITAT VALENCIANA ALACANT CASTELLÓ VALÈNCIA
IIFF investigats Remesos a Fiscalia IIFF investigats Remesos a Fiscalia

IIFF     investigats

Remiesos a Fiscalia IIFF    investigats Remesos a Fiscalia
Any
2012 501 428 132 127 93 52 276 249
2013 288 242 84 77 63 38 141 127
2014 515 369 119 108 121 43 275 218
2015 312 203 89 89 82 35 141 79
2016 341 228 95 95 70 34 176 99
2017 349 265 81 73 60 38 208 154
2018 372 235 94 76 88 33 190 126
2019 272 226 69 67 50 27 153 132
2020 252 193 88 75 43 17 121 101
2021 240 177 71 62 53 15 116 100
2022 292 402 70 136 81 55 141 211
2023 425 487 96 156 80 45 249 286
Total 4159 3455 1088 1141 884 432 2187 1882

Taula 1. Nombre d'incendis investigats i remesos a la Fiscalia (període 2012-2023).

 

 

Qui investiga els incendis forestals?

 

A aquest efecte, la Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria de Justícia i Interior, disposa d'un grup especialitzat, el GOIIF (Grup Operatiu de Recerca d'Incendis Forestals) format per 13 Agents Mediambientals experts en recerca d'incendis forestals. Aquest grup especialitzat d'agents, per a cada recerca concreta, integra als Agents Mediambientals del territori afectat, unint així tots els esforços entorn de l'objectiu d'investigar tots els incendis que es produeixen dins del territori de la Comunitat Valenciana.

El GOIIF és la unitat especialitzada més antiga d'Europa dedicada específicament a la recerca de les causes i motivacions d'incendis forestals. Es constitueix formalment en 1995, tal com disposa el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana (art. 160), encara que es van realitzar experiències prèvies en els anys 1991 i 1992, assignant-se agents de forma permanent a partir de 1994.

 

 

Com és el procés de recerca?

Es pot dividir en tres fases:

La primera fase consisteix en una inspecció ocular en la qual s'efectua un reconeixement general de la superfície incendiada i conforme a la metodologia de les evidències físiques s'identifiquen les diferents trajectòries que han seguit les flames (sobre el sòl, sobre la vegetació i sobre altres objectes) i es reconstrueixen en sentit invers al seu desenvolupament inicial, mitjançant indicadors de propagació (s'utilitza el color roig per a assenyalar el front d'avanç principal o cap de l'incendi i el color groc per al front secundari o cua de l'incendi) fins a arribar a l'anomenada zona d'indecisió o punt d'expansió circular de les flames.

Imàgens 1 y 2. Metodologia de les evidències físiques.

Foto 1. Utilizació dels indicadors de propagació.

 

Una vegada determinat el possible punt d'inici s'obtenen les seues coordenades UTM, mitjançant un GPS, s'efectua un reportatge fotogràfic i es realitza un croquis de l'incendi.

En la segona fase, amb la finalitat de validar els resultats obtinguts, es contrasta la informació anterior amb tot tipus de fonts que descriguen els primers moments de les flames i amb la descripció facilitada pels primers mitjans oficials que intervenen en l'extinció. Cal tenir en compte que les recerques d'incendis forestals s'inicien amb caràcter immediat dins de les 72 hores des que es va notificar l'inici de l'incendi. En aquesta fase sempre ha tingut gran importància la col·laboració ciutadana. Actualment cobren rellevància les imatges preses des de telèfons mòbils que els ciutadans posen desinteressadament a la disposició dels investigadors. A més d'aquestes imatges s'explica també amb el material fotogràfic infraroig i digital que pren l'helicòpter de coordinació durant l'incendi.

Una vegada contrastats les dades, s'obri una tercera fase en la qual es reafirma el punt d'origen i els elements associats a ell, així com la causa d'inici i la seua possible motivació. A partir d'ací comença la fase d'esbrinament del causant, que es realitza amb tècniques estrictament policials.

 

CLASSIFICACIÓ DE LES CAUSES

 

Causes d'origen natural:

  • Llamps.
  • Fermentació natural d'alguns cereals.
  • Activitat volcànica.

Foto 2. Incendi forestal degut a causa natural (llamp).

 

 

Causes d'origen humà:

  • Intencionats.
  • Negligències.
  • Accidents.

 

 

 

Foto 3. Incendi forestal intencionat (crema de canyar).

Foto 4. Incendi forestal a causa de negligència (maquinària talle metall).

Foto 5. Incendi forestal a causa d'accident (trencament de cable elèctric).

 

Una vegada finalitzada la recerca de causes, ja siga de forma autònoma o en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat amb competència en la matèria, si es conclou que obeeix a causes humanes, sistemàticament es remet el resultat a les fiscalies provincials especialitzada en incendis. Paral·lelament, si la intervenció de les Forces i Cossos de Seguretat, ha donat com resultat la formalització d'atestat amb identificació d'autoria en via penal, es remet informe definitiu de causa al jutjat d'instrucció que resulte competent en cada cas.

S'obri llavors un procés d'instrucció, en el qual s'examinen els fets i s'estima si són constitutius de delicte. Si ho són i existeix un acusat, aquest és jutjat segons el procediment corresponent, que depèn de la gravetat del delicte i de la intencionalitat.

Si els fets són constitutius de delicte, però no existeix un acusat, el cas s'arxiva provisionalment. Si en canvi, s'estima que els fets no són constitutius de delicte, el cas s'arxiva definitivament, tancant-se la via penal.

És llavors quan s'obri la via administrativa, en la qual l'autoritat competent, que variarà depenent de la gravetat de la infracció, dictaminarà si imposa sanció a l'autor de l'incendi i la quantia d'aquesta, basant-se en els fets provats en la instrucció del cas. Encara en cas de no imposar-se sanció, l'administració podrà reclamar a l'autor el pagament de l'import dels danys causats al domini públic forestal, així com repercutir el cost d'extinció. Si els danys anaren causats a un particular, aquest també li podria reclamar els danys, obrint-se el procediment civil corresponent a la quantia dels mateixos.

 

 

 

Notícies premsa