Organismes

Portals

Ajudes destinades a l'execució de PLPIF aprovats

Ajudes destinades a l'execució de PLPIF aprovats

L'objecte d'aquesta subvenció és ajudar als ajuntaments a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals establides, planificades i programades en els plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) aprovats, i que resulten d'execució obligatòria, d'acord amb l'article 55 de la llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana.

Aquesta subvenció compta amb dues convocatòries corresponents als anys 2021 i 2022, destinant-se un total aproximat de 2.093.000€, corresponent 1.600.265€ a la convocatòria de 2022.

En la convocatòria de l'any 2022, 83 ajuntaments han sigut beneficiaris d'aquesta ajuda.

 


 

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

  PREGUNTES FREQÜENTS:

 • L'execució de les actuacions de prevenció d'incendis forestals establides, planificades i programades en els plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) aprovats a ajuntaments de la Comunitat Valenciana.
 • Els treballs i actuacions subvencionals seran:

1) Obertura de noves àrees tallafocs o zones de discontinuïtat lineal, fins i tot tractaments de la vegetació al costat de vials com a bandes de seguretat o faixes auxiliars, contemplats en els PLPIF. Import màxim: 3.000€/ha.

 2) Obertura de noves àrees tallafocs o zones de discontinuïtat perimetral en llocs d'alta afluència de persones o d'ús públic. Import màxim: 3.000€/ha.

3) Obertura, condicionament o creació d'àrees o punts estratègics de gestió (PEG). Import màxim: 3.000€/ha.

4) Manteniment i conservació d'àrees tallafocs o zones de discontinuïtat lineal o perimetral, així com àrees o punts estratègics de gestió (PEG). Import màxim: 1.500€/ha.

5) Manteniment mitjançant conreu de camps de cultiu com a zones de discontinuïtat en masses forestals, fins i tot operacions de desbrossament i conreu en bancals en desús agrícola eventual, sempre que no supose un canvi de l'ús forestal ni un canvi de cultiu segons la normativa ambiental. Import màxim: 150€/ha.

6) Manteniment, reparació i millora de pistes forestals. Import màxim: 4.500€/km.

7) Adaptació i millora de depòsits d'aigua per a l'extinció d'incendis forestals. Import màxim: 15.000€/un.

8) Instal·lació d'hidrants per a l'extinció d'incendis forestals. Import màxim: 3.000€/un.

9) Redacció de memòries i documents tècnics necessaris per a tramitar l'expedient d'ajudes. Import màxim: 600€/expedient.

 

 • El volum mínim de despeses subvencionables per a optar a l'ajuda serà de 9.000 euros per expedient.
 • Seran subvencionables les despeses d'actuacions realitzades amb posterioritat a la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada.
  • De manera excepcional podran ser subvencionables les actuacions que es realitzen abans de la resolució de concessió de l'ajuda però amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud, en les quals l'Ajuntament comunique l'inici dels treballs a la direcció territorial de la província corresponent i sobre les quals existisca certificat de la persona que instruïsca l'expedient en el qual es faça constar la no iniciació de les actuacions en aquesta data, sempre que recaiga resolució aprovatòria d'ajuda per a aquestes actuacions.
 • Queden exclosos de ser subvencionables els treballs corresponents a l'execució i manteniment de mesures de prevenció d'incendis forestals destinades exclusivament a la protecció de la interfície urbà-forestal (les àrees on la població humana i les infraestructures que li acompanyen s'entremesclen amb la vegetació forestal) i d'habitatges aïllats en entorns forestals, les quals són responsabilitat del propietari o propietaris dels habitatges o terrenys urbans, d'acord amb l'article 145 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunitat Valenciana.

 • Els ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana que tinguen un PLPIF (pla local de prevenció d'incendis forestals) aprovat i vigent en el moment de la convocatòria de la subvenció.

 • Tindre un PLPIF aprovat.
 • S'haurà d'aportar un certificat de titularitat municipal dels terrenys o parcel·les on es vagen a realitzar les actuacions.
 • Si els terrenys o parcel·les foren privats, s'haurà d'aportar un document d'autorització per part del titular per a realitzar les actuacions dins de la seua propietat.
 • Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.
 • No concórrer en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Termini de presentació de la sol·licitud: el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajuda s'establirà en la convocatòria d'aquestes, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Termini de notificació i resolució: el termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds de subvencions serà de sis mesos comptant a partir de la finalització del termini de presentació d'aquestes. Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat resolució expressa, podran entendre's desestimades per silenci administratiu. 
 • Termini de justificació i sol·licitud de pagament: el termini màxim per a justificar i sol·licitar el pagament de l'ajuda finalitzarà el 15 de novembre de l'any de la resolució de concessió, excepcionalment en la convocatòria podria modificar-se aquesta data a 30 de novembre. 

 • La quantia varia en funció de la població del municipi, afavorint als municipis menys poblats i amb menor disponibilitat pressupostària:

  • L'ajuda serà del 90% de les despeses subvencionables per a ajuntaments i entitats locals menors amb un cens inferior a 1.500 habitants en l'últim padró municipal disponible en l'INE en el moment de sol·licitar l'ajuda.

  • L'ajuda serà del 70% de les despeses subvencionables per a ajuntaments amb un cens igual o superior a 1.500 habitants i menor o igual de 5.000 habitants en l'últim padró municipal disponible en l'INE en el moment de sol·licitar l'ajuda.

  • L'ajuda serà del 50% de les despeses subvencionables per a ajuntaments amb un cens superior a 5.000 habitants en l'últim padró municipal disponible en l'INE en el moment de sol·licitar l'ajuda.

 • L'import màxim de l'ajuda per ajuntament serà l'establit en la convocatòria de l'exercici corresponent, destinada a l'execució del PLPIF, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, i dependrà de la dotació pressupostària disponible en cada anualitat.

 • Sol·licitud emplenada i signada electrònicament, en model normalitzat, la qual incorporarà les declaracions responsables, recollides en l'apartat Huité, punt 4, de l'Ordre 14/2021 de 8 de setembre.
  • Enllaç a la sol·licitud: www.gva.es/downloads/publicados/IN/27346_T.pdf.
  • La sol·licitud incorporarà les següents declaracions responsables, que hauran de ser subscrites en tot cas per la persona responsable de les entitats sol·licitants: 
   a) No estar incurs en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
   b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda. 
   c) Declaració, si escau, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres administracions públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte. 
   d) Declaració responsable que els treballs s'executaran en terrenys de titularitat municipal, i, en cas de ser terrenys públics d'altres administracions o privats, s'acreditarà la disponibilitat dels terrenys on es realitzaran les actuacions, de manera prèvia a la concessió de l'ajuda. 
   e) Complir els requisits exigits per a obtindre la condició d'entitat beneficiària de l'ajuda sol·licitada. 
   f) Comprometre's a comunicar qualsevol variació que afecte les dades i documentació entregada a l'administració en el context de tramitació d'aquesta ajuda. 
   g) Comprometre's a aportar la documentació exigida en les bases reguladores que no puga ser obtinguda directament per la Conselleria. 
   h) Comprometre's a facilitar en tot moment la realització dels controls necessaris per a comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el compliment de compromisos, així com a aportar la informació necessària requerida, tècnica, econòmica i laboral per a l'elaboració d'indicadors de seguiment de la mesura. 
   i) Comprometre's a facilitar cartografia en el format que indique l'administració competent en matèria de prevenció d'incendis on figuren els treballs a realitzar i les seues característiques.
 • Acord adoptat pel Ple per a sol·licitar aquesta ajuda o, en el seu cas, per la Junta de Govern Local quan acredite tindre aquesta facultat delegada, o per l'alcalde/sa de la Corporació, amb la posterior ratificació del Ple o de la Junta en el cas que tinga aquesta facultat delegada. 
 • Fitxa de les actuacions previstes on es desglossarà el pressupost per tipus d'actuació.
 • Cartografia a escala 1.10.000 amb l'emplaçament de les actuacions.
 • Pressupost de les actuacions subvencionables. 
 • Acreditació de la titularitat de les dades bancàries per al pagament de la subvenció. 

 • Sí, es podran iniciar els tràmits mitjançant un certificat de secretària indicant que, en el pròxim plenari municipal es ratificarà i, posteriorment es farà arribar, de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/), el document de l'acord plenari.
 • En cas que, abans d'haver presentat el document ratificat pel Ple, es reba una notificació per part de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis requerint aquest document, es disposa d'un termini de deu dies hàbils per a presentar-lo.

 • Telemàticament a través de l'enllaç “https://sede.gva.es/”, de la seu electrònica de la Generalitat.

 • No, en cada convocatòria només podrà existir un expedient d'ajuda per municipi.

 • En general no, ja que ha d'entendre's que les actuacions plantejades en la sol·licitud d'ajuda, i que donen lloc a la resolució de concessió són inalterables quant al seu contingut. No obstant això, considerant la possibilitat que puguen produir-se circumstàncies sobrevingudes no imputables al sol·licitant, hi ha la possibilitat de sol·licitar canvis quant al contingut d'aquestes actuacions abans del 30 de juliol de l'any de concessió, justificant com cal la petició. Aquesta sol·licitud serà informada pels serveis tècnics i no podrà suposar increment de l'ajuda per al beneficiari, ni increment d'intensitat respecte de les actuacions subvencionables. S'elevarà una proposta de resolució a la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.

 • Presentant la sol·licitud de pagament a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/), en el model normalitzat, i anirà dirigida a la persona titular de la direcció general amb competències en matèria de prevenció d'incendis forestals. 
 • El termini màxim per a justificar i sol·licitar el pagament de l'ajuda finalitzarà el 15 de novembre de l'any de la resolució de concessió, excepcionalment en la convocatòria podria modificar-se aquesta data a 30 de novembre. 

 • La memòria justificativa de despeses haurà de contindre:
  • Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, convenientment signada pel responsable de la direcció tècnica a l'Ajuntament.
  • Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, amb una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el document, el seu import, data d'emissió i data de pagament.
  • Una certificació per part de funcionari de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional indicant que les despeses indicades en la memòria econòmica responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultant estrictament necessaris i han sigut efectivament efectuats i pagats, complint amb el que es disposa en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
  • Justificació documental de les despeses, mitjançant factura original i còpia del document que reflectisca la transferència bancària que justifique el pagament d'aquesta.
 • Tota la documentació justificativa es presentarà acompanyada de la seua relació detallada, agrupat segons els diferents mòduls subvencionables. En el cas que els justificants no siguen presentats juntament amb la memòria final d'activitats, s'haurà d'adjuntar fulla aclaridora de cadascuna de les partides.

 • No, els treballs s'han d'executar mitjançant la contractació del 100% de les actuacions a una empresa (persona física o jurídica) que dispose dels mitjans humans, tècnics i mecànics (maquinària) per a fer els treballs.

 • Sí, és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional. No obstant això l'import de les subvencions regulades per la present ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat. 

 • No, només són subvencionables les actuacions recollides i indicades dins del PLPIF ja aprovat del municipi que sol·licite l'ajuda. 

 • De manera excepcional podran ser subvencionables les actuacions que es realitzen abans de la resolució de concessió de l'ajuda però amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud, en les quals l'Ajuntament va comunicar l'inici dels treballs a la direcció territorial de la província corresponent i sobre les quals existisca certificat de la persona que instruïsca l'expedient en el qual es faça constar la no iniciació de les actuacions en aquesta data, sempre que recaiga resolució aprovatòria d'ajuda per a aquestes actuacions.

 • Queden exclosos:
  • els treballs corresponents a l'execució i manteniment de mesures de prevenció d'incendis forestals destinades exclusivament a la protecció de la interfície urbà-forestal (les àrees on la població humana i les infraestructures que li acompanyen s'entremesclen amb la vegetació forestal).
  • els treballs corresponents a l'execució i manteniment de mesures de prevenció d'incendis forestals destinades exclusivament a la protecció d'habitatges aïllats en entorns forestals.
   • Aquestes mesures de prevenció d'incendis forestals són responsabilitat del propietari o propietaris dels habitatges o terrenys urbans, d'acord amb l'article 145 del Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunitat Valenciana.