Organismes

Portals

Ajudes destinades a la promoció d'alternatives a les cremes com a mètodes d'eliminació de restes agrícoles

Ajudes destinades a la promoció d'alternatives a les cremes com a mètodes d'eliminació de restes agrícoles

Mitjançant aquesta ajuda es persegueix l'aplicació de mètodes alternatius a l'ús del foc per a l'eliminació de restes agrícoles, per part de les administracions locals, i en concret se subvenciona l'adquisició de maquinària per al tractament de restes agrícoles, la contractació de personal per a la utilització d'aquesta maquinària (de nova adquisició o que ja estiguera a la disposició de l'Ajuntament) i/o la contractació del servei de trituració, compostatge o valorització de la biomassa de restes agràries a una empresa externa.

Aquesta subvenció compta amb una convocatòria corresponent a l'any 2022 en la qual s'han concedit ajudes per un import total de 300.000€.

El nombre total d'ajuntaments beneficiaris ha sigut de 20 per a aquesta convocatòria.

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS

 

 

  PREGUNTES FREQÜENTS:
 

 • L'adquisició de maquinària (bio-trituradores) per al tractament de restes agrícoles.
 • La contractació de personal per a la utilització d'aquesta maquinària (de nova adquisició o disponible).
 • El compostatge o valorització de la biomassa a una empresa externa, se subvenciona l'externalització del servei.

 • Els ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana que tinguen un PLPIF (pla local de prevenció d'incendis forestals) aprovat i vigent en el moment de la convocatòria de la subvenció.

 • Tindre un PLPIF aprovat i en vigor en el moment de la convocatòria de la subvenció.
 • Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.
 • No concórrer en alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 • Termini de presentació de la sol·licitud: el termini per a la presentació de les sol·licituds d'ajudes s'establirà en la convocatòria d'aquestes, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • Termini de notificació i resolució: el termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana . Transcorregut el termini assenyalat sense que s'haja notificat resolució expressa, podran entendre's desestimades per silenci administratiu.
 • Termini de justificació i sol·licitud de pagament: el termini màxim per a justificar i sol·licitar el pagament de l'ajuda finalitzarà el 15 de novembre de l'any de la resolució de concessió, excepcionalment en la convocatòria podria modificar-se aquesta data a 30 de novembre. Per tant, s'estarà al que es regule en la convocatòria anual corresponent que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 • La quantia vària en funció de la població del municipi, afavorint als municipis menys poblats i amb menor disponibilitat pressupostària:

– L'ajuda serà del 80% de les despeses subvencionables per a Ajuntaments amb un cens inferior a 1500 habitants en l'últim Padró municipal disponible. 

– L'ajuda serà del 60% de les despeses subvencionables per a Ajuntaments amb un cens igual o superior a 1500 habitants en l'últim Padró municipal disponible.

 • L'import màxim de despesa subvencionable serà de 30.000 euros per expedient.

 • Formulari de sol·licitud emplenat i signat digitalment, que es troba en el següent enllace “sede.gva.es/es/proc22336”, juntament amb les següents declaracions responsables subscrites per la persona responsable:

a) No estar incurs en alguna de les circumstàncies recollides en l'apartat 2n de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

b) No haver sol·licitat una altra ajuda per a la mateixa finalitat. En cas d'haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques nacionals o internacionals, haurà d'especificar la quantia, la data de concessió i l'organisme que concedeix l'ajuda. 

c) Declaració, si escau, que acredite l'existència de sol·licitud o obtenció d'altres subvencions percebudes o reconegudes d'altres Administracions Públiques o de qualsevol entitat pública o privada, pel mateix concepte. 

d) Complir els requisits exigits per a obtindre la condició d'entitat beneficiària de l'ajuda sol·licitada. 

e) Comprometre's a comunicar qualsevol variació que afecte les dades i documentació entregada a l'administració en el context de tramitació d'aquesta ajuda.

f) Comprometre's a aportar la documentació exigida en les bases reguladores que no puga ser obtinguda directament per la Conselleria. 

g) Comprometre's a facilitar en tot moment la realització dels controls necessaris per a comprovar la correcta concessió de l'ajuda i el compliment de compromisos, així com a aportar la informació necessària requerida, tècnica, econòmica i laboral per a l'elaboració d'indicadors de seguiment de la mesura.

 • Acord adoptat pel ple. És necessari un document d'acord plenari on s'acorde la petició de la subvenció.
 • Pressupost:
  • Ha d'aportar-se un pressupost desglossat per partides objecte de ser subvencionades segons l'ordre de bases.
  • S'han d'adjuntar a la documentació 3 pressupostos dels materials o serveis oferits als proveïdors objecte de ser subvencionats quan se superen els 6.000€, triant o la mes econòmica o mitjançant un informe justificatiu qualsevol altra elecció.
 • Domiciliació bancària, mitjançant model normalitzat indicant sempre qui és el titular del compte.
 • Memòria d'actuacions realitzada per un tècnic de l'ajuntament, que serà la persona responsable de la direcció tècnica.

 • Les despeses subvencionables són:

a) Adquisició de les següents ferramentes i maquinària per a la gestió de restes agrícoles:

 • Recollidor de branques i restes de poda.
 • Desbrossadores i/o trituradores de branques i restes agrícoles.
 • Picadores de palla, restolls i altres restes agrícoles.
 • Remolcs necessaris per a realitzar la gestió dels residus agrícoles.
 • Empacadoras per a restes de poda.
 • Tractors per a la utilització de recollidors de branca, trituradores i empacadoras. 

S'hauran d'aportar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors per a qualsevol despesa subvencionable que supere els 6.000 euros, havent de seleccionar sempre l'oferta més econòmica o justificar expressament qualsevol altra elecció.
No seran subvencionables les ferramentes i maquinària de segona mà.

b) Despeses per a contractar nou personal vinculat a l'ús de la maquinària indicada en l'apartat anterior, de nova adquisició o ja a la disposició de l'Ajuntament en el moment de convocar aquestes ajudes, fins a un màxim de 6.000 euros de despeses subvencionables. La nova ocupació complirà el conveni col·lectiu d'aplicació. 

c) Contractació de fins al 100% de l'activitat de gestió de restes agrícoles mitjançant el seu triturat, compostat o valorització de la biomassa a una persona jurídica o una persona física que dispose dels mitjans humans i mecànics (maquinària) per a fer els treballs.

 • El volum mínim de despeses subvencionables per a optar a l'ajuda serà de 3.000 euros per expedient.

 • Les resolucions de pagament seran notificades mitjançant la seua publicació en la seu electrònica de la Generalitat, en l'enllaç: sede.gva.es/es/proc22336. 
 • L'única forma vàlida de presentar les sol·licituds serà telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat (www.gva.es), en el model normalitzat que es publicarà en la mateixa i en la forma que es determine en les convocatòries anuals que es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
 • En el cas de no haver autoritzat la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis forestals la seua obtenció mitjançant sistemes telemàtics, hauran d'adjuntar juntament amb la sol·licitud de pagament la certificació vigent d'estar al corrent de les obligacions tributàries enfront de la Generalitat, l'Estat i la Seguretat Social, en el cas que el que van presentar amb la sol·licitud de l'ajuda no estiguera en vigor.

 • La memòria justificativa de despeses ha de contindre:

a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, convenientment signada pel responsable de la direcció tècnica a l'Ajuntament. 

b) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, amb una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el document, el seu import, data d'emissió i data de pagament. Indicarà de manera expressa que declara que «les despeses indicades en la memòria econòmica responen de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i han sigut efectivament efectuats i pagats». En ella s'identificarà de manera clara suficient a què correspon la naturalesa de cada despesa realitzada, i estarà convenientment signada per un funcionari de l'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

c) Justificació documental de les despeses, mitjançant factura original i còpia del document que reflectisca la transferència bancària que justifique el pagament de les mateixa en les inversions relatives als apartats a) i c) i mitjançant còpia del nou contracte de treball en el cas de despeses reflectides en l'apartat b. 

 • Tota documentació justificativa es presentarà acompanyada d'una relació detallada i agrupada en els diferents mòduls subvencionals. En el cas que els justificants no siguen presentats mitjançant una memòria final d'activitats, s'haurà d'adjuntar fulla aclaridora de cadascuna de les partides.

 • No, només seran *subvenciónables les despeses realitzades amb posterioritat a la resolució de la concessió de l'ajuda sol·licitada i, en el seu cas aquells que es realitzen amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud sobre les quals existisca un certificat del tècnic competent per a la instrucció de les ajudes en el qual es faça constar la no iniciació de l'activitat o inversió en aquesta data, sempre que recaiga resolució aprovatòria d'ajuda per a aquesta activitat.
 • Tampoc seran subvencionables les ferramentes i maquinària de segona mà.

 • No, s'haurà de presentar una única sol·licitud per municipi mitjançant el model normalitzat, on en l'apartat H s'haurà de desglossar el pressupost destinat a cada partida subvencionable a la qual es vulga optar.

 • Sí, és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional. No obstant això, l'import de les subvencions aprovades sobre la base de la present ordre, en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques, o d'altres ens públics o privats, supere el cost de l'activitat. 

 • Sí, es podran iniciar els tràmits mitjançant un certificat de secretària indicant que, en el pròxim plenari municipal es ratificarà i, posteriorment es farà arribar, de manera telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/), el document de l'acord plenari.
 • En cas que, abans d'haver presentat el document ratificat pel Ple, es reba una notificació per part de la conselleria competent en matèria de prevenció d'incendis requerint aquest document, es disposa d'un termini de deu dies per a presentar-lo.

 • Sí, s'emportarà un pla de control anual de la realització de l'activitat subvencionada segons el que s'estableix en l'articule 169 de la Llei 1/2015, d'Hisenda Publica, mitjançant:
  • Controls administratius de totes la sol·licituds d'ajuda i pagament.
  • Controls sobre el terreny per a comprovar el resultat de l'operació s'ajusta a la descripció de la sol·licitud de l'ajuda.
  • Controls a posteriori, per a comprovar que l'entitat beneficiària, manté la titularitat de les ferramentes i maquinària objecte de l'ajuda, els dedica a la fi perquè se subvenciona, durant almenys un període de 3 anys des del pagament de l'ajuda.