Visualització de contingut web

Simplificació administrativa

La simplificació administrativa s'ha desenvolupat en la Generalitat per mitjà de l'aprovació de 2 plans successius denominats "Pla de simplificació i reducció de càrregues administratives" (SIRCA).

El primer va comprendre el període entre 2010 a 2012, i el segon pla, SIRCA-2, des de 2013 a 2015, que està encara vigent.

L'objectiu principal d'ambdós plans va consistir fonamentalment a reduir i/o suprimir les càrregues administratives que la Generalitat imposa a ciutadans i empreses, bé per estar establit així en una norma, o bé per exigir-li determinada informació sobre la seua activitat.

Entenem per simplificació administrativa el conjunt d'accions que tenen com a finalitat reduir o eliminar fases, documents, requisits o tràmits dels procediments administratius, amb la finalitat d'agilitzar-los i millorar així la prestació dels serveis.

El concepte de càrrega administrativa fa referència al cost derivat d'activitats realitzades per a l'Administració per empreses i particulars, que són conseqüència d'una exigència normativa. És a dir que es tracta d'un cost que desapareixeria si s'eliminara l'exigència normativa, sempre que això siga possible (per exemple, a través d'aquests plans s'han substituït la presentació de documents que ja estaven en poder de l'Administració, com el compliment d'estar al corrent amb les obligacions tributàries, per una consulta a través de sistemes informàtics (interoperabilitat).

En definitiva, es tracta d'implantar una cultura de funcionament de la nostra administració que, sense renunciar al compliment d'aquelles exigències que siguen imprescindibles, elimine les càrregues administratives de qualsevol tipus que l'Administració imposa a empreses i ciutadans.

Per a la consecució dels objectius, els plans s'estructuraven en diferents línies d'actuació (en l'àmbit normatiu, dels procediments, de l'Administració electrònica, d'atenció a la ciutadania, etc.)

Actualment, les iniciatives en matèria de simplificació i reducció de càrregues administratives estan arreplegades en el Pla d'Atenció a la Ciutadania, Simplificació i Millora de la Qualitat dels Serveis Públics, Horitzó 2019. En el mateix s'inclou l'elaboració d'un pla estratègic amb un horitzó temporal de 3 anys dirigit a la millora de la qualitat dels servicis públics i la simplificació i reducció de càrregues administratives en la Generalitat. Per a l'elaboració s'este pla estratègic es comptarà amb la participació de les distintes unitats de la Generalitat d'implicades en este tipus de processos i molt especialment amb la direcció general de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L'impuls de totes estes mesures es portaran a la Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement a la Comunitat Valenciana (CITEC) des de la Comissió Tècnica per a la Modernització i Millora de la Qualitat dels Servicis Públics.