Visualització de contingut web

Funcions

La Direcció General de Planificació Estratègica, Qualitat i Modernització de l'Administració Pública és el centre directiu de la Secretaria Autonòmica de Justícia i Administració Pública, que exerceix les funcions establides en l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell, així com les altres previstes en l'ordenament jurídic, en matèria d'inspecció general de serveis, simplificació administrativa, planificació i innovació per a la implementació de noves tècniques d'organització i instruments de treball tendents a la millora de l'eficàcia i eficiència de l'Administració Pública, així com el desenvolupament i aplicació de les diferents eines d'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració. També té exerceix funcions de coordinació en matèria d'Informació del Mercat Interior de la Unió Europea.

En particular té atribuïdes les següents competències:

En matèria d'Inspecció General de Serveis

  • La inspecció general de totes les activitats i serveis, entenent aquesta en els termes definits en la Llei 22/2018, de 6 de novembre, de la Generalitat, d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental, vigilant i comprovant que el seu funcionament, així com la gestió dels programes, recursos personals i materials, s'ajusten en tot moment a les normes que els siguen aplicables.
En matèria de Qualitat
  • La planificació, disseny i desenvolupament de les polítiques de qualitat dels serveis públics de l'administració de la Generalitat, així com dels programes per a l'avaluació de la qualitat dels serveis i la seua posterior acreditació i certificació, dins del marc normatiu establit pel Decret 41/2016, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
En matèria de Modernització i Simplificació Administrativa
  • La planificació estratègica, l'impuls i desenvolupament de projectes d'innovació que possibiliten la millora de l'eficàcia i eficiència de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
  • Agilitació dels procediments mitjançant el foment de la millora de l'eficiència i la simplificació administrativa.
  • L'impuls, difusió i gestió del coneixement en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.
  • Fomentar la transformació organitzacional de l'Administració de la Generalitat que permeta la transformació digital, augmenten l'accés a la informació i potencien una nova relació amb els ciutadans, empreses i altres administracions.