Pla d'Igualtat de Justícia

Pla d'Igualtat de Justícia

I PLA D'IGUALTAT ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA COMUNITAT VALENCIANA

El present pla d'igualtat té com objectiu general aconseguir la igualtat de gènere per mitjà de la promoció i el desenvolupament de la igualtat plena de tracte i oportunitats entre dones i homes, així com la remoció de qualsevol tipus de discriminació que puga persistir en l'àmbit laboral i professional de les empleades i els empleats públics del Ministeri de Justícia transferit a la Generalitat Valenciana.

És d'aplicació de manera general al personal dels cossos funcionarials al servei de l'Administració de justícia regulats en el llibre VI de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, per als quals la Comunitat Valenciana té competències assumides, en matèries relatives a l’estatut i el règim jurídic d’aquests, incloses la selecció, la formació inicial i continuada, la provisió de destinacions, d’ascensos,
de situacions administratives, de jornada laboral, d’horari de treball i de règim disciplinari.

I PLA D'GUALTAT DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Per a qualsevol suggeriment o qüestió relativa a aquesta matèria es troba habilitada la següent adreça de correu electrònic: igualdad.justicia@gva.es